[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

KallelseKallelse till Kårfullmäktigesammanträde 1

tisdagen den 3:e oktober
kl. 18.00 i kårmatsalen, Nymble

Härmed kallas du till Kårfullmäktigesammanträde. Mötet börjar klockan 18.00 
i kårmatsalen, kårhuset Nymble, Drottning Kristinas väg 15, och beräknas 
sluta senast klockan 22.00. Vi gör en paus för kårhusmiddag med kaffe under 
mötet. Vi vill ha anmälan senast fredagen den 29:e september för att kunna 
beställa mat. Vi föredrar att få svaren sektionsvis via e-post till 
talman@ths.kth.se. Om ordinarie ledamot inte kan närvara vid sammanträdet, 
måste denne själv se till att informera sin suppleant!
Förhinder anmäls senast den 29:e september till talman@ths.kth.se.

De frågor som skall behandlas är:
· Motioner angående stadgeändringar.
· Val av ledamöter till Universitetsstyrelsen, Disciplinnämnden, och KTH:s 
ledningsgrupp
· Val av representanter till CSNs samrådsgrupp
· Nominering av ledamöter till styrelsen för THS AB, styrelsen för HÖRS AB, 
och styrelsen för KTH-hallen AB
· Val av representant att företräda THS aktier vid bolagsstämman för THS AB, 
Gramse annonssamordning AB och HÖRS AB
· Bordlagda frågor: Fyllnadsval av valnämnd. Följande sektioner har inte 
någon valnämndsrepresentant:
A, B, D, Dr, IsT, M och Me. Fyllnadsval av verksamhetsevisorer (Leta med 
ljus och lykta!!!) och val av talmanspresidiets sekreterare
· Beslut om antal kårstyrelseledamöter
· Andra läsningen om Programgruppsordförandens arvodering
· Ordföranderådets redogörelse angående sexuellt trakasserande sånger
· Propositioner från kårstyrelsen
· Övriga motioner från THS medlemmar

Föredragningslista och möteshandlingar kommer att delas ut i sektionsfacken 
i kårhuset senast tisdagen den 19:e september. Ledamöterna från Haninge, 
Telge och Kista kommer att få handlingarna hemskickade.

Väl mött
/Talmanspresidiet
genom Anna
_________________________________________________________________________
Get Your Private, Free E-mail from MSN Hotmail at http://www.hotmail.com.

Share information about yourself, create your own public profile at 
http://profiles.msn.com.