[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Yrkande om SFSHej KF

Vi (Doktorandsektionens KF-ledamöter) ämnar yrka på bifall på
kårstyrelsens yrkande i SFS-frågan, som är att THS skall stanna kvar i
SFS. Vi anser att det är viktigt att även i fortsättningen vara med i
SFS, eftersom det är vår bästa chans att påverka i frågor av nationell
karaktär. Dessutom fungerar doktorandkommittén i SFS väl och är till
nytta för doktoranderna. Den har större politiskt inflytande än
Sveriges Doktorander (som är den andra nationella
doktorandorganisationen). Vi tror också att det går att förandra SFS,
och vi kommer därför lämna in ett tilläggsyrkande som lyder:

att kårstyrelsen under året 2001 lägger ner motsvarande en
halvtidstjänst på att påverka och förandra SFS verksamhet till THS
fördel

Detta kommer naturligtvis kräva vissa omprioriteringar av
kårstyrelsens arbete, men vi tror att det är möjligt att
genomföra. Detta kan ske dels genom att man fokuserar den nationella
verksamheten mer på SFS, och dels genom att man i högre grad än nu
driver tex utbildnings- studiesociala och internationella frågor genom
SFS. Vi tror att ett större engagemang i SFS från kårens sida kommer
att leda till att dess struktur förandras i en riktning som passar
THS. Detta arbete bör till att börja med ses som en punktinsats under
det kommande året, och bör därefter utvärderas, så vi yrkar därför
dessutom på:

att resultatet av detta arbete utvärderas och redovisas för KF i
slutet av 2001.

Om ni har några frågor till oss eller vill ha en utförligare
motivering, får ni gärna höra av er till någon av oss.

Karin Lagergren (lagergren@msi.se)
Karin Brolin (karin@flyg.kth.se)
Peter Bull (bull@flyg.kth.se)
Fredrik Aldaeus (aldaeus@analyt.kth.se)

Vi är samtliga ordinarie ledamöter av KF, där vi representerar
doktorandsektionen.

Häsningar

Doktorandsektionens representanter i KF genom Karin Lagergren