Funktionärer

Styrelsen

Det är vi i Stackens styrelse som har fått mandat att sköta föreningen. Vi ansvarar för regelbundna möten, att betalningar hanteras, samt vi sköter kommunikation och koordination med KTH och THS.

I våra stadgar står det "Styrelsen skall bestå av minst fem ledamöter...", samt "Styrelsen är beslutsmässig när samtliga styrelseledamöter kallats till styrelsemöte och minst hälften är närvarande.". Se Stadgar §15 och §18.

I praktiken brukar vi försöka ha sex till åtta ledamöter i styrelsen, varav fyra har posterna Ordförande, Vice Ordförande, Kassör samt Sekreterare. Här kommer en kort genomgång av de olika posterna och vad de normalt gör.

Ordförande

Ordförande (ordf) har ansvar för att föreningen utför sina uppgifter och att styrelsen sköter sig. Ordförande är även vanligtvis i kontakt med KTH och THS. Det är vanligtvis ordförande som koordinerar och kallar till styrelsemöten och föreningsmöten även om alla ledamöter har den befogenheten. Ordförande är en av två firmatecknare, det innebär att ordförande har tillgång till föreningens pengar och konton.

1 post

Vice Ordförande

Vice ordförande (vordf) hjälper ordförande med sina uppgifter, om ordförande inte kan närvara på ett möte så är det primärt vice ordförande som håller i och koordinerar mötet.

1 post

Kassör

Kassören (kass) ansvarar för föreningens ekonomi. Kassören håller koll på avgifter och betalningar så som medlemsbetalningar och håller vårt register uppdaterat. Kassören är en av två firmatecknare, det innebär att kassören har tillgång till föreningens pengar och konton. Kassören ansvarar för att redovisa föreningens ekonomi till revisorerna i god tid inför vårmötet.

1 post

Sekreterare

Sekreterarens (sekr) uppgift är att protokollföra föreningsmöten och styrelsemöten. Sekreteraren hjälper även ordförande och kassör med register och pappersarbete vid behov.

1 post

Styrelseledamot

En styrelseledamot har samma rösträtt som ovanstående poster men har ingen formell uppgift.

Vanligtvis 1 till 4 poster

Söka till styrelsen?

Om du är intresserad av att kandidera till en av ovanstående poster, kontakta valberedningen på valberedningen@stacken.kth.se och ge en beskrivning av dig själv och vad du vill göra med posten. Val av poster sker på höstmötet under hösten. Den viktigaste egenskaperna är att vara ansvarstagande och närvara på möten.

Revisorer

Föreningen har två revisorer som granskar föreningens räkenskaper.

Revisor

En revisors viktigaste uppgift är att granska räkenskaperna från kassören och presentera dem tillsammans med den andra revisorn på vårmötet. Revisionsberättelsen är en mycket viktig del av beslutet av ansvarsfrihet för gångna årets styrelse.

2 poster

Söka till revisor?

Om du är intresserad av att kandidera som revisor, kontakta valberedningen på valberedningen@stacken.kth.se och ge en beskrivning om dig själv. Den viktigaste egenskapen är att tillsammans med den andra revisorn revidera räkenskaperna inför vårmötet.

Valberedningen

Valberedningen jobbar inför höstvalet och ser till att det finns kandidater till samtliga poster.

Valberedare

Som valberedare så arbetar du tillsammans i en grupp av 2-3 personer för att ta emot kandidaturer och hitta kandidater till poster inom föreningen. Valberedningen jobbar på hösten inför höstmötet. Valberedningen har en sammankallande vars funktion är att koordinera arbetet och presentera resultatet inför höstmötet.

Vanligtvis 2 till 3 poster

Söka till valberedare?

Om du är intresserad av att kandidera som valberedare, kontakta årets valberedning på valberedningen@stacken.kth.se och ge en beskrivning om dig själv. Den viktigaste egenskapen är att göra sitt bästa för att ha minst en kandidat inför samtliga poster inför höstmötet.