News & Calendar

Vårmötesprotokoll 2023

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2023, torsdagen den 23:e februari klockan 19.30 i Q21.

Read more…

2023-02-23

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2023, torsdagen den 23:e februari klockan 19.30 i Q21.

1. Mötets öppnande

Marcus Dicander öppnar mötet klockan 19:40.

2. Val av mötesordförande

Marcus Dicander föreslås och väljs.

3. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj föreslås och väljs.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet finner sig stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen i enighet med kallelsen.

6. Val av justeringsmän

Till justeringsmän tillika rösträknare utses Fabian Ström och Andreas Eldh.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Katy, kaj, stellan, perixon, tom, andreldh, antongg, mbjorne, fabian, dicander, samt John Lorentzson är närvarande medlemmar med rösträtt.

8. Verksamhetsberättelse

Vi har haft träffar i stort sett varje torsdag, en Stackenföreläsning om GPIO och microcontrollers, vi har närvarat vid kårens dag och rekryterat medlemmar.

Hallstyrdatorn hallon (en raspberry pi som kan göra hall-on efter strömavbrott) har byggts.

9. Balansräkning

Stellan redogör för föreningens resultat- och balansräkning räkenskapsåret 2022 enligt följande.

Resultaträkning 2022

Datorföreningen Stacken

Inkomster    
Medlemsavgifter, kontant  122,00  (1 st)
Medlemsavgifter, PG   4 511,00  (37 st)
Ränta PG           0,00  
Donationer         300,00  (Matsja, Kjellin och Mi betalade 100 för mycket)

Utgifter    
Inköp            0,00  
PG-Avg          -950,00  
Porto            0,00  

Resultat         3 983,00  

Balansräkning 2022

        2022-01-01  Perioden  2022-12-31
Tillgångar     
Kontanta medel   234,00   122,00    356,00
Postgiro    135 905,12  3 861,00  139 766,12

Skulder     

Summa tillgångar/skulder
        136 139,12        140 122,12

Resultat           3 983,00 

10. Revisionsberättelse

Stackens ena revisor Tom Backman läser upp revisionsrapporten.

Revisionsrapport 2022 för Datorföreningen Stacken

Härmed ber undertecknade två av mötet valda revisorer, att få avge Revisionsrapport, avseende år 2022. Revisorerna har granskat bokföringen, resultaträkning, balansräkning, samt inkomster. Vi är överens om att bokföringen synes ha skötts på föredömligt sätt. Därför kan båda revisorerna tillstyrka att vårmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Stockholm 2023-02-23 Jan Lien Tom Backman

11. Ansvarsfrihet för 2022 års styrelse

Mötet beviljar 2022 års styrelse ansvarsfrihet.

12. Övriga frågor

Andreas Eldh donerade en bunt traktorpapper till föreningen.

13. Mötets avslutande

Mötesordföranden Marcus Dicander förklarar mötet avslutat klockan 19:57.

You are hereby invited to the Stacken spring meeting 2023, Thursday, February 23, at 19:30.

Proposed agenda

 1. Start of meeting
 2. Choice of the meeting's chairman
 3. Election of meeting secretary
 4. The question of the constitutional announcement of the meeting
 5. Approval of the agenda
 6. Election of attestants
 7. Electoral register
 8. Annual report
 9. Balance sheet
 10. Auditors report
 11. Discharge for the 2022 Board
 12. Other issues
 13. End of meeting

Membership

Please make sure you have paid your membership fees (unless of course you are a student member of the student union, or a honorary member of Stacken). If we have received it on time (before the meeting) you are eligible to vote. For student members of the student union, the Stacken membership is free; please have your proof of membership at hand.

The regular fee is currently 123 SEK and payable to PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Don't forget to include your name and username (for everybody, if you pay for more than one person). Any questions can be adressed to styrelsen@stacken.kth.se.

Board of Stacken Computer Club via Rasmus Kaj.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, 1 december 2022 i sal Q21, KTH Campus.

1. Mötets öppnande

Marcus Dicander förklarar mötet öppnat klockan 19:35.

2. Val av mötesordförande

Marcus föreslås och väljs.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet finner sig behörigt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Tom Backman och Magnus Lindkvist föreslås och väljs.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet fastställer dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

nsg, dicander, perixon, katy, kaj, stellanl, magnusli, sib, tom, fabian, John Lorentzson, Lea Keller, David Kniberg, Martin Björnebro.

8. Val av styrelse

Efter valberedningens förslag och fri nominering har mötet följande förslag:

Ordförande: dicander Kassör: stellanl Sekreterare: kaj Ledamöter: frost, fabian, Martin Björnebro

Mötet väljer styrelsen för 2023 enligt ovan.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet väljer ordförande och kassör, Marcus Dicander och Stellan Lagerström var för sig till firmatecknare för 2023.

10. Val av revisorer

Mötet väljer Tom Backman och Stefan Berggren till revisorer för 2023.

11. Val av valberedning

Mötet väljer Rasmus, Lea, John till valberedning för 2023.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet beslutar att medlemsskap för 2023 är gratis för studerandemedlemmar i THS och medlemsavgiften är 123 kronor för övriga.

13. Fastställande av budget

Följande budget för 2023 föreslogs av mötet:

medlemsavgifter:    +5000 SEK
finansiella kostnader: -1000 SEK
hårdvara:       -10000 SEK
kylning:        -30000 SEK
evenemang:       -2000 SEK

Posten "kylning" syftar på att få vår nödkyla i datorhallen reparerad.

Underskottet tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Vi har en del problem med medlemssystemet "fingerweb", vi kan förhoppningsvis fixa det snart, kanske redan i kväll.

15. Mötets avslutande

Marcus Dicander förklarar mötet avslutat klockan 20:06.

Too few pins? No problem!

Three roads to enlightenment

Do you want to sense or control something? An overview of GPIO; what it is, how it’s done and what you need to do it, using one of three systems:

Arduino, Raspberry Pi and ESP 8266, simple and affordable ways of getting started with embedded systems — hardware and software.

Requirements: It helps if you know a programming language and (roughly) what a volt is.

By Stellan Lagerström, who studied EE at KTH once upon a time, and has since managed to get paid to build stuff with all three devices.

KTH Q, Thursday 29 September 2022, 19:30

To see all news for 2023 go to this page.