Nyheter & Kalender

Stackenföreläsning om Rust

På torsdag 14 mars klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen i Q-huset, kommer Rasmus Kaj att hålla en Stackenföreläsning om programspråket Rust.

Rust är ett programspråk med målsättningen att fler programmerare ska kunna skapa effektivare program med färre buggar.

Den här stackenföreläsningen ger först en mycket kortfattad beskrivning av Rust, dess filosofi och huvudsakliga skillnader och likheter med andra vanliga språk, och därpå skriver vi en enkel men effektiv databasbaserad webbtjänst från scratch.

Har du tidigare programmerat i till exempel java, go, c, c++, javascript eller python kommer du att kunna hänga med.

Läs mer…

2019-02-28

På torsdag 14 mars klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen i Q-huset, kommer Rasmus Kaj att hålla en Stackenföreläsning om programspråket Rust.

Rust är ett programspråk med målsättningen att fler programmerare ska kunna skapa effektivare program med färre buggar.

Den här stackenföreläsningen ger först en mycket kortfattad beskrivning av Rust, dess filosofi och huvudsakliga skillnader och likheter med andra vanliga språk, och därpå skriver vi en enkel men effektiv databasbaserad webbtjänst från scratch.

Har du tidigare programmerat i till exempel java, go, c, c++, javascript eller python kommer du att kunna hänga med.

Rasmus Kaj gillar att prova på olika programeringsspråk. De tre senaste åren är Rust favoritspråket. Annars programmerar han mycket python och javascript, och har erfarenhet av bland annat c++, lisp, java, ML, postscript, c, elixir.

Rasmus jobbar som systemutvecklare på KTH, och är aktiv inom Stacken sedan ett par decennier.

2019-02-28 Vårmöte

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens vårmöte, 28 februari 2019, Q24.

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande nsg förklarade mötet öppnat klockan 19:44.

2. Val av mötesordförande

Mötet valde nsg till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Mötet valde kaj till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Mötet valde fabian och tom till justeringsmän tillika rösträknare.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Närvarande medlemmar med rösträtt: poa, nsg, frost, kaj, stellanl, blgl, sib, tom, fabian

Närvarande stödmedlemmar: haba, perixon, bg

8. Verksamhetsberättelse

Vi har hackat vidare på medlemssystemet och meckat med matrix.

Nextcloud har funkat.

Vi har meckat med marlin och tänkt på nemo.

Vi har närvarat på kårens dag två gånger.

Vi har inte firat vårt jubileum.

Ingen stackenföreläsning blev av.

Vi har försökt hantera GDPR; vi har identifierat våra problem och löst ett par av dem. Förhandling om olika personuppgiftsbiträdesavtal pågår.

9. Balansräkning

        2018-01-01  Perioden  2018-12-31
Tillgångar  
Kontanta medel  4 803,00   236,00   5 039,00
Postgiro    121 294,55  4 590,00  125 884,55

Skulder
nsg, porto höstmöteskallelse
          -501,91    0,00   -501,91

Summa tillgångar/skulder
        125 595,64       130 421,64
Resultat           4 826,00

10. Revisionsberättelse

Revisorn Blgl meddelade att han även i år har misslyckats med att hitta någon orsak att inte tillstyrka ansvarsfrihet.

Även revisor Lien tillstyrkte, per epost, ansvarsfrihet.

11. Ansvarsfrihet för 2018 års styrelse

Mötet förklarade 2018 års styrelse ansvarsfri.

12. Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades.

13. Mötets avslutande

Nsg förklarade mötet avslutat klockan 20:12.

Rasmus Kaj, MötessekreterareJusterat, Fabian StrömJusterat, Tom Backman

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2019, torsdagen den 28:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i en sal i närheten av Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För THS-studerandemedlemmar är medlemsavgiften 0 kr, vänligen ta med din kårlegitimation för att styrka ditt medlemskap.

Medlemsavgiften är för närvarande 119 kr och betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@stacken.kth.se

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Frågan om dagordningens godkännande
 6. Val av justeringsmän
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Ansvarsfrihet för 2018 års styrelse
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Stödmedlemskap

Om du är en av dem som tillfälligt avslutat ditt medlemskap i väntan på möjlighet att bli stödmedlem i Datorföreningen Stacken så är nu ett bra tillfälle att avsluta denna väntan. Svara på det här brevet och skriv att du vill bli stödmedlem.

Datorföreningen Stackens styrelse, genom Fabian Ström.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, torsdag den 22 november 2018 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q22).

1. Mötets öppnande

Nsg förklarar mötet öppnat klockan 19.40.

2. Val av mötesordförande

Mötet föreslår och väljer nsg till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet anser sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Kaj föreslår Frost och Perixon, mötet väljer dessa.

5. Val av mötessekreterare

Undertecknad, kaj, föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befinns närvarande med rösträtt: nsg, perixon, ahljelm, stellanl, kaj, frost, blgl, tom, sib, fabian.

8. Val av styrelse

Valberednigen föreslår nsg, fabian, stellanl, alhjelm, medik, kaj samt frost till styrelsen.

Mötet väljer enhälligt att anta styrelse 2019 enligt valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Kassören Stellan Lagerström, stellanl, och ordförande Stefan Berggren, nsg, tecknar firman var och en för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningen förslår Bo Lindberg och Jan Lien, och mötet väljer dessa.

11. Val av valberedning

Mötet föreslår och väljer ahljelm (sammankallande), fabian och nsg till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet fastställer traditionsenligt medlemsavgiften 119:- per år, eller noll kronor för THS studerandemedlemmar.

13. Fastställande av budget

Kassören föreslår följande budget:

Medlemsavgifter +5000 Finansiella kostnader -800 Hårdvara -20000 Evenemang -8000

Balansen tas från fonderade medel. Mötet fastställer budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Information från styrelsen (nsg): Det pågår diskussion om personuppgiftsbiträdesavtal med kåren, då de vill kunna verifiera att en tillräcklig andel av Stackens medlemmar är THS studerandemedlemmar för att Stacken ska få fortsätta vara kårförening.

Information från staff (nsg): Vi har servar för nextcloud och chatsystemet matrix. Vi har dessutom fungerande epost igen efter att vingummi (den gamla epostservern) gick sönder i slutet av sommaren när alla som visste något om den var bortresta. Detta binds ihop via fingerwebb, där medlemmar ska kunna hantera sitt medlemsskap och sina systemkonton. Matrixrummet #stacken:stacken.kth.se är speglat med jabberrummet stacken. Det finns även några andra, både öppna och slutna chattrum.

Om någon saknar någon epostlista eller så, så kontakta frost (eller postmaster@stacken.kth.se).

15. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:23.

--

Rasmus Kaj (kaj), Mötesordförande

--

Martin Frost (frost), Justeringsman

--

Per Eriksson (perixon), Justeringsman

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2018 gå hit.