Nyheter & Kalender

Protokoll till extramöte för uteslutning av medlem.

Protokoll från extramötet som uteslöt en medlem.

Läs mer…

2024-04-18

Protokoll från extramötet som uteslöt en medlem.

OBS!

Denna kopia har dålt namnet på den uteslutna medlemmen. För mer info, kontakta styrelsen eller hitta pappers kopian i arkivlåda.

Föreningsmöte 2024-04-18

Mötet öppnades 19:32.

Val av ordförande

Dicander vald till ordförande.

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Det beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Simon Sandblom och Magnus Ahltorp valdes till justeringsmän och rösträknare.

Val av sekreterare

John vald till sekreterare.

Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

Tillkännagivande av röstlängd

Närvarande medlemmar med rösträtt:

Hugo Ameln, Simon Sandblom, John Lorentzson, Stellan Lagerström, Martin Björnebro, Harald Barth, Olof Sjödin, Marcus Dicander, Magnus Ahltorp, Jonas Vendel, Francisco Manríquez

Bekräftelse av styrelsens beslut om att utesluta en medlem

[NAMN] uteslöts från Stacken av styrelsen och detta möte bekräftade det beslutet. Styrelsen anser att [NAMN] har motverkat Stackens syfte genom att göra andra medlemmar obekväma och skadat dess anseende genom att agera som representant för Stacken utan tillstånd.

Efter debatt bestämdes det att röstning skulle påbörjas.

Votering genomfördes.

Totala röster: 8 ja (uteslut [NAMN]), 2 nej (uteslut ej [NAMN]). Majoritet var för att utesluta [NAMN].

Det beslutades att [NAMN] utesluts från Stacken.

Francisco reserverade sig mot beslutet.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:40.

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2024, torsdagen den 7:de mars klockan 19:35 i V21.

Stackens Vårmöte 2024-03-07

Mötets öppnande

Mötet öppnade kl. 19:35.

Val av mötesordförande

Marcus Dicander blev vald till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

John Lorentzson blev vald till mötessekreterare.

Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Det beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.

Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen blev godkänd.

Val av justeringsmän

Rasmus Kaj och Simon Sandblom blev valda till justeringsmän.

Tillkännagivande av röstlängd

Närvarande medlemmar med rösträtt var: Marcus Dicander, Stellan Lagerström, Hugo Ameln, Magnus Ahltorp, John Lorentzson, Zofia Lukasiewicz, Martin Björnebro, Simon Sandblom, Viktor Kryg.

Verksamhetsberättelse

Under 2023 hölls möten varje Torsdag. Ett par bra servrar, "Twix" & "Raider", har satts i drift till viss del. Vi deltog i kårens dag halvofficiellt. Kåren anser att vi inte har tillräkligt med medlemmar som är THS-medlemmar men är inte transparanta om räkningsprocessen.

Några medlemmar besökte UPDATE i Uppsala. Dicander och Haba besökte ett datormuseum i Strängnäs.

En gammal VT220 terminal togs ut ur datorhallen och demos har skrivits för den. Den planeras användas vid rekrytering. Demoprogram inkluderar en bitmap logga + QR kod, en Juliafraktal, Conway's Game of Life, och Bad Apple. Detta var en faktor som ledde till att vi tidigt 2024 skaffade ett nytt nätaggregat till C64:an som stått i displaymontern länge.

Ett event hölls där Stacken blev inbjuden till en föreläsning om monader som hölls av Dicander.

Balansräkning

Balansräkning presenterades och accepterades. Balansräkningen finns som bilaga.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för 2023 presenterades.

Undertecknade av föreningen utsedda revisorer har reviderat räkenskaperna för år 2023. Vi har granskat bokföring inklusive resultaträkning, balansräkning och inkomster/utgifter samt verifierat kontosaldo.

Revisionen finner inget att anmärka på utan bokföringen synes vara i föredömlig ordning. Revisorerna tillstyrker härmed att vårmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Stockholm 2024-03-06

Ansvarsfrihet för 2023 års styrelse

Mötet beviljade 2023 års styrelse ansvarsfrihet.

Övriga frågor

En fråga ställdes av Simon om Stackens budgetöverskott och låg spendering. Stacken har tidigare sparat pengar tidigare när det fanns risk om att förlora lokalen. Det finns saker som Stacken borde spendera pengar på men den låga spenderingen ansågs inte vara ett systematiskt problem. Det föreslogs att om det fanns fler studentmedlemmar kunde Stacken ibland köpa mindre hårdvara till deras projekt.

Expansion av fokus på retrodatorer diskuterades. Inget konkret bestämdes, men Stacken tar donationer av retrohårdvara.

Det diskuterades om att skaffa nya hyllor för att byta ut de buktande trähyllorna som nu finns.

Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:41.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, 16 november 2023 i sal Q22, KTH Campus.

1. Mötets öppande

Föreningens ordförande Marcus Dicander förklarade mötet öppnat klockan 19:33:33.

2. Val av mötesordförande

Mötet valde Marcus Dicander till mötesordförande.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Harald Barth och John Lorentzson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj valdes till mötesssekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes efter att mötessekreteraren kommit ikapp.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar befinns närvarande med rösträtt:

Marcus Dicander, Rasmus Kaj, Martin Björnebro, Hugo Ameln, Viktor Kryg, Stefan Berggren, Per Eriksson, Magnus Ahltorp, Francisco Manríquez, David Kniberg, John Lorentzson, Hans Nordström, Elias Lundell.

Närvarande stödmedlem är Harald Barth.

Från punkt 8: Per-Olov Andersson.

8. Val av styrelse

Valberedningen presenterade den befintliga styrelsen och öppnade för fria nomineringar från mötet.

Mötet valde följande styrelse för 2024:

Ordförande: Marcus Dicander.
Vice ordförande: Martin Björnebro.
Sekreterare: John Lorentzson.
Kassör: Stellan Lagerström.
Ledamöter: Hugo Ameln, Viktor Kryg.

9. Fastställande av firmatecknare.

Mötet beslutade att ordförande och kassör, Marcus Dicander och Stellan Lagerström, var för sig tecknar firman för 2024.

10. Val av revisorer

Mötet valde Stefan Berggren och Rasmus Kaj till revisorer för 2024.

11. Val av valberedning

Mötet valde Elias Lundell, Rasmus Kaj, och Magnus Ahltorp till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Medlemsskap för 2024 kommer att vara gratis för THS-studerandemdlemmar och kosta 124 kronor för övriga medlemmar och stödmedlemmar.

13. Fastställande av Budget

Följande budget för 2024 föreslogs av mötet:

medlemsavgifter:    +5000 SEK
finansiella kostnader: -1000 SEK
hårdvara:       -10000 SEK
kylning:        -30000 SEK
evenemang:       -2000 SEK

Posten "kylning" syftar på att få vår nödkyla i datorhallen reparerad, och kvarstår från förra årets budget, då reparationen inte blivit av än.

Underskottet tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Medlemskap. Vi är en kårförening igen, men behöver något större andel THS-studerandemedlemmar för att fortsätta vara det.

Vi behöver också bli bättre att välkonmna och aktivera nya medlemmar.

15. Mötets avslutande

Marcus Dicander förklarar mötet avslutat 21:07:07.

14 September 2023 klockan 19:30 i Q31, Q-huset plan 3, kommer det att hållas en föreläsning om Monader i Haskell, entusiastiskt hållen av Marcus Dicander, som förutom att han är adjunkt och kursansvarig för programmeringsparadigmer även är ordförande i Datorföreningen Stacken.

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2024 gå hit.