Protokoll till extramöte för uteslutning av medlem.

Protokoll från extramötet som uteslöt en medlem.

OBS!

Denna kopia har dålt namnet på den uteslutna medlemmen. För mer info, kontakta styrelsen eller hitta pappers kopian i arkivlåda.

Föreningsmöte 2024-04-18

Mötet öppnades 19:32.

Val av ordförande

Dicander vald till ordförande.

Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Det beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.

Val av justeringsmän tillika rösträknare

Simon Sandblom och Magnus Ahltorp valdes till justeringsmän och rösträknare.

Val av sekreterare

John vald till sekreterare.

Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

Tillkännagivande av röstlängd

Närvarande medlemmar med rösträtt:

Hugo Ameln, Simon Sandblom, John Lorentzson, Stellan Lagerström, Martin Björnebro, Harald Barth, Olof Sjödin, Marcus Dicander, Magnus Ahltorp, Jonas Vendel, Francisco Manríquez

Bekräftelse av styrelsens beslut om att utesluta en medlem

[NAMN] uteslöts från Stacken av styrelsen och detta möte bekräftade det beslutet. Styrelsen anser att [NAMN] har motverkat Stackens syfte genom att göra andra medlemmar obekväma och skadat dess anseende genom att agera som representant för Stacken utan tillstånd.

Efter debatt bestämdes det att röstning skulle påbörjas.

Votering genomfördes.

Totala röster: 8 ja (uteslut [NAMN]), 2 nej (uteslut ej [NAMN]). Majoritet var för att utesluta [NAMN].

Det beslutades att [NAMN] utesluts från Stacken.

Francisco reserverade sig mot beslutet.

Mötets avslutande

Mötet avslutades 20:40.