Höstmöte

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens höstmöte 2011, tisdagen den 20:e december klockan 19:30 i sal Q22 på Kungliga Tekniska Högskolan.

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande Stefan Berggren (nsg) förklarade mötet öppnat klockan 19:39.

2. Val av mötesordförande

Mötet valde föreningens ordförande Stefan Berggren (nsg) till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Per-Olov Andersson (poa) och Bo Lindbergh (blgl) valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj (kaj) valdes till mötessekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkännde dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befanns närvara och ha rösträtt:

Följande personer befanns närvara utan rösträtt:

8. Val av styrelse

Valberedningen Stefan Berggren (nsg) och David Vuorio (vuorio) presenterade sitt förslag. Efter en kort diskussion om en styrelses optimala storlek och suppleanters varande eller inte antog mötet förslaget enhälligt:

9. Fastställande av firmatecknare

Ordförande Stefan Berggren (nsg) och Kassör Stellan Lagerström (stellanl) tecknar firman var och en för sig.

10. Val av revisorer

Jan Lien (lien) och David Vuorio (vuorio) valdes till revisorer.

11. Val av valberedning

Som valberedning valdes:

Till protokollet skall också föras en särskild guldstjärna till Jonas Hollén som anmälde sig frivilligt!

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2012 fastställs till 112:- för studerande och 212:- för övriga.

13. Fastställande av budget

Avgående kassören Magnus Danielson (magda) presenterade ett förslag och föreningen antog budgeten enligt följande:

Intäckter
Medlemsavgifter   20000
Utgifter
Telefon       1800
Porto        1800
Övrigt       2000
Hårdvara      5000
Soffor       5000
Evenemang      5000
Underskott     600

Det budgetterade underskottet täcks av föreningens kapital.

14. Övriga frågor

Jonas Hollén (hollen) frågar vad som gäller för att få inpasseringskort till lokalen.

Gällande regler är att den medlem som vill ha passerkort talar om det för kassören, som bekräftar behörigheten för kortexpeditionen, varpå medlemmen hämtar ut sitt kort på kortexpeditionen. Förutom den egentliga kortexpeditionen på Osquldas väg 6 plan fyra finn nu även möjlighet att hämta ut kort vid supportcenter helpdesk i kårhuset, med de mer praktiska öppettiderna vardagar 8.00 - 16.30.

16. Mötets avslutande

Mötet avslutade klockn 20:37.

Rasmus Kaj (kaj), mötessekreterare
Per-Olov Andersson (poa), justeringsman
Bo Lindbergh (blgl), justeringsman