Vårmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2013, torsdagen den 28:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, Osquldas väg 6, sal Q24.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande och andra med ont om pengar är avgiften 113 kronor, för övriga är den 213 kronor.

Medlemsavgiften betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@stacken.kth.se

Anteckningar förda under stackens vårmöte 2013. Detta kommer förhoppningsvis så småningom att kunna kallas mötesprotokoll.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.39.

2. Val av mötesordförande

nsg

3. Val av mötessekreterare

kaj

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Posten gjorde visserligen lite märligt, men kallelse kom i ändå i stort sett i tid.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Björn grönvall & Thordn

7. Tillkännagivande av röstlängd

Nsg, Blgl, kaj, magda, jkjellin, bygg, thordn, levitte, Hans Nordström, perixon, Björn, Peter Cabrioli.

Lien från punkt 6.

Frost & Avemark* från punkt 7.

8. Verksamhetsberättelse

Vi har medverkat vid kårens dag i början på höstterminen, och kort därefter ett öppet hus.

Vi har migrerat vår epost och webb till nya driftsystem. Dessutom har vi utökat vår filservermiljö med mount-kilimanjaro och mount-everest, vilket gav oss 15 TB afscell (och en del omonterad disk att välja på).

9. Balansräkning

  2012-01-01 Perioden  2012-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 0,00  1605,00   1605,00
Postgiro  108631,20  9924,99   118556,19
Skulder
Reservation för skuld Magnus D.   -3055  0  -3055
Summa tilgångar / skulder  105576,20    117106,19
Resultat      11529,99
Inkomster
Medlemsavgifter   14453,00
Ränta PG  0,00
Donationer 9,00
Utgifter
Inköp  -457,00
PG Avg -450,00
Porto  2025,01
  11529,99

10. Revisionsberättelse

Ser ok ut. Revisorerna lien och vuorio tillstyrker ansvarsfrihet.

11. Ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

Mötet beviljar enhälligt ansvarsfrihet för 2012 års styrelse.

12. Övriga frågor

Porto

Än en gång konstateras att pappersutskicken är vår stora fasta utgift, styrelsen har ett uppdrag att minimera detta genom att stöta på de som fortfarande har sina utskick per papper.

Nya medlemmar

Det går väldigt långsamt att få svar på medlemsansökningar. Styrelsen tar till sig kritiken och lovar bättring.

13. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:14.