Vårmöte

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2014, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens vårmöte 2014, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande nsg förklarade mötet öppnat klockan 19:37.

2. Val av mötesordförande

Stående ordförande nsg föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare kaj föreslogs och valdes till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst. Papperskallelse kom i tid.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Hans Nordström och jj föreslogs och valdes till justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar fanns närvarande: nsg, kaj, magda, stellanl, tom, frost, haba, thordn, Hans Nordström, jj, Bastian Fredriksson.

Följande observatör fanns närvarande: Tom Johansson.

8. Verksamhetsberättelse

Vi var på kårens dag, stellanl hade med en androidstyrd bil och en occulus rift, vilket gjort vår monter populär. Vi hade ingen Stackenföreläsning under året. Kaffekannan till den gamla bryggaren gick sönder, så vi köpte en ny. Hyllor är införskaffade och monterade i lokalen. Lokalen är även försedd med universell laptopladdare.

Mailserverbyggandet gick framåt, nu är bara majordomolistor krav på brev och imapserver på imap, resten går på nya servern vingummi.

9. Balansräkning

Balansräkning 2013
Datorföreningen Stacken
2013-01-01  Perioden 2013-12-31
Tillgångar
Kontanta medel         1605.00  -1335.00    270.00
Postgiro           118556.19  13098.50  131654.69

Skulder
F.d. kassör (Magnus D)    -3055.00    0    -3055.00

Summa tillgångar / skulder  117106.19        128869.69

Resultat                        11763.50

 

Resultaträkning 2013
Datorföreningen Stacken

Inkomster
Medlemsavgifter   14201.00
Ränta PG         0.00
Donationer        0.00

Utgifter
Inköp        -1425.00
PG Avg        -453.00
Porto         -559.50

           11763.50

10. Revisionsberättelse

Härmed intygar undertecknade två revisorer att ha granskad Datorföreningen 
Stackens bokföring för räkenskapsåret 2013 samt behållning banken och 
kontantkassan och befunnit räkenskaperna har förts fullgod sätt.

Vi tillstyrkar härmed ansvarsfrihet för styrelsen.

Stockholm


DatumUndertecknas


Jan Lien                      Harald Barth

11. Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2013 års styrelse.

12. Övriga frågor

Blandat prat om mer saker att mäta / övervaka i datorhallen och en inkommande bladeserver.

13. Mötets avslutande

Mötesordföranden nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:14.

`

------------------------------------  ------------------------------------
Hans Nordström, justeringsman     jj, justeringsman


------------------------------------
kaj, mötesordförande