News for year 2015

2015-11-19 Höstmöte 2015

Torsdag 19 november klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte, torsdag 19 november 2015 i Q26.

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:41.

2. Val av mötesordförande

nsg föreslås och väljs.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Några har fått onödigt många kallelser, men alla bör ha fått minst en kallelse. Papperskallelser har utgått till och kommit i tid. Mötet finner sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Tom Backman och Björn Grönvall är frivilliga och väljs.

5. Val av mötessekreterare

kaj föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet antar dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar är närvarande och har betalt sina medlemsavgifter: blgl, stellanl, katy, kaj, alhjelm, fabian, medik, tom, perixon, bg, sib, poa, jbrann, frost, nsg.

8. Val av styrelse

Mötet väljer följande styrelse, baserad på ett förslag från valberedningen, representerad av nsg, medik och fabian,

Ordf: nsg
Vordf: fabian
Kass: stellanl
Sekr: kaj
Ledamöter: medik, frost, alhjelm

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet fastställer att ordf och kassör, dvs Stefan Berggren (nsg) och Stellan Lagerström (stellanl), tecknar föreningens firma var för sig.

10. Val av revisorer

Mötet väljer lien och blgl, enligt valberedningens förslag.

11. Val av valberedning

Valberedningen föreslår fabian, medik, nsg (delar av sig själv), och föreningen väljer dem.

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2016 fastställs till 216:- för de som har råd och 116:- för de som föredrar det. Första årets medlemskap för studenter är gratis. Om man blir medlem på höstterminen räknas även följande kalenderår som första året.

13. Fastställande av budget

+ medlemsavgifter   14000
- porto         500
- finansiella kostnader 500
- möbler        2000
- hårdvara       20000
- evenemang       8000

Hårdvara kan vara projektor eller stor skärm, minne till servrar, arbetsstation(er) och skärmar till lokalen. Evenemang kan till exempel vara resa och/eller uppehälle för utsocknes föreläsare eller bara kaffe och kakor på evenemang. En rollup att ha på t ex kårens dag kan också vara bra.

Balans -17000 tas från fonderade medel.

14. Motion om stadgeändring: kallelser

Mötet bifaller motionen enligt bilaga (Pull request #1 till https://github.com/stacken/formalia/). Detta är första läsningen, för att stadgan faktiskt ska ändras måste även nästa möte bifalla motionen.

15. Övriga frågor

Stackpointer nämns, vill någon ta upp den traditionen är det välkommet att kontakta styrelsen.

16. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:42.

Rasmus Kaj, mötessekreterare

Tom Backman, justeringsman

Björn Grönvall, justeringsman

Read more…

2015-03-19 Vårmöte 2015

Torsdag 19 mars klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen.

Protkoll fört vid Datorföreningen Stackens vårmöte 2015, torsdagen den 19:e mars klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

1. Mötets öppnande

Nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:34.

2. Val av mötesordförande

Nsg föreslås och väljs.

3. Val av mötessekreterare

Kaj föreslås och väljs.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Efter ett första misslyckat försök är mötet någotsånär stadgeenligt utlyst. Mötet godkänner detta.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen.

6. Val av justeringsmän

Tom och Thordn föreslås och väljs.

7. Tillkännagivande av röstlängd

tom, magnusli, nydahl, magda, kaj, stellanl, blgl, sib, thordn, perixon, poa, medik, fabian, nsg.

8. Verksamhetsberättelse

Stellanl och perixon har tagit med sig sina laptoppar och provsuttit ett antal soffor, och därefter inhandlat en. Ett par nya stolar blev det också. Dessutom har den gamla soffan kasserats.

Vi närvarade på kårens dag och har haft öppet hus. Stellanl höll en föreläsning och openstreetmap.

Vi har utökat datorhallsövervakningen och bytt ut den mekaniska klockan i lokalen mot en skärm som visar en klocka.

En openstreetmapserver och en skalserver har tillkommit. Bladmaskinen Eken har tagits emot från PDC och börjat användas till bra saker.

Kylen har varit välförsedd och försetts med en automatiserad streckkodsläsande strecklista i form av stackomaten.

9. Balansräkning

Stellanl redogör för föreningens ekonomi det gånga året (se bilaga).

10. Revisionsberättelse

Revisorn blgl konstaterar att siffrorna går ihop.

11. Ansvarsfrihet för 2014 års styrelse

Mötet godkänner ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.

12. Övriga frågor

Tom frågar hur många papperskallelser som skickats, nsg svarar c:a 45. Magnusli sonderar terrängen för en framtida stadgeändring som tar bort papperskallelserna, eller i alla fall få ner antalet ytterligare.

Stellanl sonderar terrängen för att bara ha ett årsmöte i stället för vår variant med separat höst och vårmöte. Kaj framför teoretiska invändningar, vilka diskuteras livligt. Perixon påpekar att separata möten fungerar som bra ursäkt för föreningen att faktiskt träffas.

13. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20.16.

Rasmus Kaj, mötessekreterare.

Tom Backman, justeringsman

Thord Nilson, justeringsman

Read more…

Välkommen till en föreläsning som ämnar besvara åtminstonde några av dina frågor om DNS och DNSSEC. DNS är lite utav internets globala adressbok, och är därmed en hörnsten som förekommer i så gott som all användning utav internet. DNSSEC är en utökning av DNS, som med hjälp utav kryptering gör protokollet mer tillförlitligt. Inledningsvis så kommer föreläsningen att ge en övergripande beskrivning av DNSSEC, vilka befintliga problem det löser, såväl som vilka framtida möjligheter vi har att se fram emot. Till exempel kommer vi med större säkerhet kunna intyga att en ssh-server alt. en https-sajt verkligen har den identitet den utger sig för att ha. Andra halvan utav föreläsningen kommer att mer konkret beröra hur man faktiskt använder sig utav DNSSEC. Både hur man validerar DNS-uppslagningar såväl som hur man signerar en domän. Andreas rattar till vardags linuxkluster, samtidigt som han privat har ett gediget intresse för DNS och DNSSEC. Efter att de senaste åren ha signerat sina egna domäner så håller han nu på och inför DNSSEC även hos sin arbetsgivare South Pole AB.

Kom till Q24 torsdagen den 29 jan kl. 18-20

Flyer (pdf)

Read more…