Protokoll från stackens höstmöte

Protokoll från stackens höstmöte den 28 november 2019

Protokoll från höstmöte 28 november 2019

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, torsdag den 28 november 2019 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q22).

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat 19:54

2. Val av mötesordförande

Mötet valde nsg (Stefan Berggren) som mötesordförande

3. Frågan om mötet är stadgaenligt utlyst

Mötet finner att mötet är stadgaenligt utlyst

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde medik (Olof Sjödin) och williamR (William Rågstad) till justeringsmän.

5. Val av mötessekreterare

Mötet valde alhjelm (Alexander Hjelm) till mötessekreterare

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet finner dagordningen godkänd

7. Tillkännagivande av röstlängd

Kassör stellanl (Stellan Lagerström) förklarade att alla närvarande är röstberättigade

Följande var närvarande vid mötet och var röstberättigade:

map
stellanl
nsg
kaj
katy
sib
perixon
tom
medik
alhjelm
fabian
Gordon Gidofalvy
William Rågstad
Simon Sondén
Simon Thor

8. Val av styrelse

Valberedningen förslår följande styrelse för 2020:

Ordförande: alhjelm
Vice ordförande: fabian
Kassör: stellanl
Sekreterare: kaj
Ledamöter: nsg, medik, williamR, frost

Mötet antog valberedningens förslag till styrelsen för 2020.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet valde ordförande Alexander Hjelm och kassör Stellan Lagerström separat till firmatecknare för 2020.

10. Val av revisorer

Mötet valde cameraman (Jan Lien) och tom (Tom Backman)

11. Val av valberedning

Mötet valde nsg, alhjelm, simson (Simon Sondén) till valberedningen 2020.

Mötet valde alhjelm till sammankallande i valberedningen 2020.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet beslutade att följande årsavgift ska gälla för 2020.

För THS-medlemmar: gratis För övriga medlemmar: 120 kr

13. Fastställande av budget

Följande budget föreslogs av mötet:

medlemsavgifter: +5000
finansiella kostnader: -800
hårdvara: -20000
evenemang: -8000
kylning: -20000

Balansen tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Mötet diskuterade status på nuvarande projekt och kommande event.

15. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat 20:36