Datorföreningen Stackens höstmöte 2022

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, 1 december 2022 i sal Q21, KTH Campus.

1. Mötets öppnande

Marcus Dicander förklarar mötet öppnat klockan 19:35.

2. Val av mötesordförande

Marcus föreslås och väljs.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet finner sig behörigt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Tom Backman och Magnus Lindkvist föreslås och väljs.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet fastställer dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

nsg, dicander, perixon, katy, kaj, stellanl, magnusli, sib, tom, fabian, John Lorentzson, Lea Keller, David Kniberg, Martin Björnebro.

8. Val av styrelse

Efter valberedningens förslag och fri nominering har mötet följande förslag:

Ordförande: dicander Kassör: stellanl Sekreterare: kaj Ledamöter: frost, fabian, Martin Björnebro

Mötet väljer styrelsen för 2023 enligt ovan.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet väljer ordförande och kassör, Marcus Dicander och Stellan Lagerström var för sig till firmatecknare för 2023.

10. Val av revisorer

Mötet väljer Tom Backman och Stefan Berggren till revisorer för 2023.

11. Val av valberedning

Mötet väljer Rasmus, Lea, John till valberedning för 2023.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet beslutar att medlemsskap för 2023 är gratis för studerandemedlemmar i THS och medlemsavgiften är 123 kronor för övriga.

13. Fastställande av budget

Följande budget för 2023 föreslogs av mötet:

medlemsavgifter:    +5000 SEK
finansiella kostnader: -1000 SEK
hårdvara:       -10000 SEK
kylning:        -30000 SEK
evenemang:       -2000 SEK

Posten "kylning" syftar på att få vår nödkyla i datorhallen reparerad.

Underskottet tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Vi har en del problem med medlemssystemet "fingerweb", vi kan förhoppningsvis fixa det snart, kanske redan i kväll.

15. Mötets avslutande

Marcus Dicander förklarar mötet avslutat klockan 20:06.