Vårmötesprotokoll 2023

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2023, torsdagen den 23:e februari klockan 19.30 i Q21.

1. Mötets öppnande

Marcus Dicander öppnar mötet klockan 19:40.

2. Val av mötesordförande

Marcus Dicander föreslås och väljs.

3. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj föreslås och väljs.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet finner sig stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen i enighet med kallelsen.

6. Val av justeringsmän

Till justeringsmän tillika rösträknare utses Fabian Ström och Andreas Eldh.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Katy, kaj, stellan, perixon, tom, andreldh, antongg, mbjorne, fabian, dicander, samt John Lorentzson är närvarande medlemmar med rösträtt.

8. Verksamhetsberättelse

Vi har haft träffar i stort sett varje torsdag, en Stackenföreläsning om GPIO och microcontrollers, vi har närvarat vid kårens dag och rekryterat medlemmar.

Hallstyrdatorn hallon (en raspberry pi som kan göra hall-on efter strömavbrott) har byggts.

9. Balansräkning

Stellan redogör för föreningens resultat- och balansräkning räkenskapsåret 2022 enligt följande.

Resultaträkning 2022

Datorföreningen Stacken

Inkomster    
Medlemsavgifter, kontant  122,00  (1 st)
Medlemsavgifter, PG   4 511,00  (37 st)
Ränta PG           0,00  
Donationer         300,00  (Matsja, Kjellin och Mi betalade 100 för mycket)

Utgifter    
Inköp            0,00  
PG-Avg          -950,00  
Porto            0,00  

Resultat         3 983,00  

Balansräkning 2022

        2022-01-01  Perioden  2022-12-31
Tillgångar     
Kontanta medel   234,00   122,00    356,00
Postgiro    135 905,12  3 861,00  139 766,12

Skulder     

Summa tillgångar/skulder
        136 139,12        140 122,12

Resultat           3 983,00 

10. Revisionsberättelse

Stackens ena revisor Tom Backman läser upp revisionsrapporten.

Revisionsrapport 2022 för Datorföreningen Stacken

Härmed ber undertecknade två av mötet valda revisorer, att få avge Revisionsrapport, avseende år 2022. Revisorerna har granskat bokföringen, resultaträkning, balansräkning, samt inkomster. Vi är överens om att bokföringen synes ha skötts på föredömligt sätt. Därför kan båda revisorerna tillstyrka att vårmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Stockholm 2023-02-23 Jan Lien Tom Backman

11. Ansvarsfrihet för 2022 års styrelse

Mötet beviljar 2022 års styrelse ansvarsfrihet.

12. Övriga frågor

Andreas Eldh donerade en bunt traktorpapper till föreningen.

13. Mötets avslutande

Mötesordföranden Marcus Dicander förklarar mötet avslutat klockan 19:57.