News for year 2013

2013-11-28 Höstmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till höstmöte 2013, torsdagen den 28:e november klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan. Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet. För arbetande är avgiften 213 kronor, för övriga är den 113 kronor.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte 2013-11-28.

1. Mötets öppnande

Stefan Berggren (nsg) förklarade mötet öppnat klockan 19:40 (Svensk normaltid)

2. Val av mötesordförande

Stefan Berggren (nsg) föreslogs och valdes.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Martin Frost (frost) och Thord Nilson (thordn) föreslogs och valdes.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj (kaj) föreslogs och valdes.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkänndes utan ändringar.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befanns närvarande med rösträtt: nsg, blgl, kaj, stellanl, bygg, magda, frost, thordn, Hans Nordström, katy, haba, tom.

Från punkt 9 dessutom: cameraman.

8. Val av styrelse

Mötet valde styrelse enligt valberedningens förslag:

Ordförande: Stefan Berggren (nsg)
Vice ordförande: Magnus Danielsson (magda)
Kassör: Stellan Lagerström (stellanl)
Sekreterare: Rasmus Kaj (kaj)
Ledamoter: Per Erixon (perixon), Martin Frost (frost)

9. Fastställande av firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig.

10. Val av revisorer

Mötet valde Jan Lien (cameraman) och Bo Lindbergh (blgl) till revisorer enligt valberedningens förslag.

11. Val av valberedning

Mötet valde Stefan Berggren (nsg) Magnus Danielsson (magda) och Harald Barth (haba) till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften fastställdes till 114 alternativt 214 kronor.

13. Fastställande av budget

Mötet antar budget för 2014 enligt följande:

Inkomster
Medlemsavgifter       14000
Utgifter
Porto            -2000
Konto- och andra avgifter  -500
Soffa           -13000
Div hårdvara        -15000 (minne, ev projektor)
Evenemang          -5000

Budgetunderskottet förväntas täckas av redan befintliga medel.

14. Övriga frågor

Mötet diskuterar vad begreppet "närvarande" betyder i avseende på styrelsemöten.

15. Mötets avslutande

Stefan Berggren (nsg) förklarar mötet avslutat 19:34 (UTC).

Read more…

2013-08-26 Kårens Dag

På måndag 2013-08-26 är vi i kårhuset och visar upp oss för N0llan tillsammans med alla andra kårföreningar.

Read more…

Vi har sedan i går onsdag (2013-08-21) hårdvaruproblem med servern som hanterar större delen av vår e-post. Vi arbetar på att få upp miljön på ny hårdvara så snabbt som det går.

Uppdatering: Vanlig mail och listor ska funka sedan i går kväll (2013-08-22), vg. att meddela oss om något inte funkar.

Read more…

2013-02-28 Vårmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2013, torsdagen den 28:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, Osquldas väg 6, sal Q24.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande och andra med ont om pengar är avgiften 113 kronor, för övriga är den 213 kronor.

Medlemsavgiften betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@stacken.kth.se

Anteckningar förda under stackens vårmöte 2013. Detta kommer förhoppningsvis så småningom att kunna kallas mötesprotokoll.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande hälsar välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 19.39.

2. Val av mötesordförande

nsg

3. Val av mötessekreterare

kaj

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Posten gjorde visserligen lite märligt, men kallelse kom i ändå i stort sett i tid.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Björn grönvall & Thordn

7. Tillkännagivande av röstlängd

Nsg, Blgl, kaj, magda, jkjellin, bygg, thordn, levitte, Hans Nordström, perixon, Björn, Peter Cabrioli.

Lien från punkt 6.

Frost & Avemark* från punkt 7.

8. Verksamhetsberättelse

Vi har medverkat vid kårens dag i början på höstterminen, och kort därefter ett öppet hus.

Vi har migrerat vår epost och webb till nya driftsystem. Dessutom har vi utökat vår filservermiljö med mount-kilimanjaro och mount-everest, vilket gav oss 15 TB afscell (och en del omonterad disk att välja på).

9. Balansräkning

  2012-01-01 Perioden  2012-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 0,00  1605,00   1605,00
Postgiro  108631,20  9924,99   118556,19
Skulder
Reservation för skuld Magnus D.   -3055  0  -3055
Summa tilgångar / skulder  105576,20    117106,19
Resultat      11529,99
Inkomster
Medlemsavgifter   14453,00
Ränta PG  0,00
Donationer 9,00
Utgifter
Inköp  -457,00
PG Avg -450,00
Porto  2025,01
  11529,99

10. Revisionsberättelse

Ser ok ut. Revisorerna lien och vuorio tillstyrker ansvarsfrihet.

11. Ansvarsfrihet för 2012 års styrelse

Mötet beviljar enhälligt ansvarsfrihet för 2012 års styrelse.

12. Övriga frågor

Porto

Än en gång konstateras att pappersutskicken är vår stora fasta utgift, styrelsen har ett uppdrag att minimera detta genom att stöta på de som fortfarande har sina utskick per papper.

Nya medlemmar

Det går väldigt långsamt att få svar på medlemsansökningar. Styrelsen tar till sig kritiken och lovar bättring.

13. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:14.

Read more…