News & Calendar

Summons to the spring meeting 2021

You are hereby invited to the Stacken spring meeting 2021, Thursday, February 25, at 19:30. The spring meeting will be held online due to the current covid-19 recommendations.

Read more…

2021-02-11

You are hereby invited to the Stacken spring meeting 2021, Thursday, February 25, at 19:30. The spring meeting will be held online due to the current covid-19 recommendations.

Please make sure you have paid your membership fees (unless of course you are a student member of the student union, or a honorary member of Stacken). If we have received it on time (before the meeting) you are eligible to vote. For student members of the student union, the Stacken membership is free; please have your proof of membership at hand.

The regular fee is currently 121 SEK and payable to PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Don't forget to include your name and username (for everybody, if you pay for more than one person). Any questions can be adressed to styrelsen@stacken.kth.se.

Proposed agenda

 1. Start of meeting
 2. Choice of the meeting's chairman
 3. Election of meeting secretary
 4. The question of the constitutional announcement of the meeting
 5. Approval of the agenda
 6. Election of attestants
 7. Electoral register
 8. Annual report
 9. Balance sheet
 10. Auditors report
 11. Discharge for the 2020 Board
 12. Other issues
 13. End of meeting

Board of Stacken Computer Club via Alexander Hjelm.

2020-11-26 Höstmöte 2020

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte, torsdag 26 november 2020 kl. 19.30.

1. Mötets öppnande

Alexander Hjelm förklarar mötet öppnat klockan 19:44.

2. Val av mötesordförande

Alexander Hjelm väljs till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet anser sig stadgeenligt utlyst. Att ha mötet online bör inte vara något problem. Alla närvarande känner igen varandra i bild och ljud, så inget problem med röstlängden.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

tom + haba

5. Val av mötessekreterare

kaj

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet finner dagordningen godkänd.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Närvarande medlemmar med rösträtt: Tom, nsg, dicander, frost, alhjelm, katy, stellan, cameraman, medik, fabian.

stödmedlemmar: cameraman, perixon, haba.

8. Val av styrelse

Valberedningens förslag:

Ordf: alhjelm
Vordf: fabian
Kassör: stellanl
Sekr: Rasmus kaj
Ledamöter: Stefan nsg, Olof medik, William wragstad, Martin frost

Dvs ingen förändring sedan 2020.

Mötet väljer styrelse enligt förslaget.

9. Fastställande av firmatecknare

Ordförande Alexander Hjelm och kassör Stellan Lagerström tecknar föreningens firma var för sig.

10. Val av revisorer

Tom Backman (tom) och Jan Lien (cameraman) väljs till revisorer.

11. Val av valberedning

Mötet väljer medik, alhjelm, fabian och nsg, med medik som sammankallande, till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet fastställer årsavgiften till 121 kronor till medlemmar (inkl stödmedlemmar), ellr gratis för medlemmar som är studerandemedlemmar i THS.

13. Fastställande av budget

Följande budget föreslogs av mötet:

medlemsavgifter:    +5000 SEK
finansiella kostnader: -800 SEK
hårdvara:       -20000 SEK
evenemang:       -2000 SEK
kylning:       -30000 SEK

Posten "kylning" syftar på att få våran nödkyla i datorhallen reparerad.

Balansen tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Nsg yttrar glädje över att jitsi funkade att hålla mötet över.

Dicander tipsar om Chaos Computer Club Conferense som hålls online 27 - 30 december.

Nsg berättar om https://finger.stacken.kth.se/ . Systemet är inte klart, men man kan se sina uppgifter i medlemsregistret och hantera konto för matrix, nextcloud och epost. Koden finns på github och pull requests är välkomna.

15. Mötets avslutande

Alexander Hjelm förklarar mötet avslutat klockan 20:59.

Hereby you, as member of The Computer Club Stacken, are called to the autumn meeting at Thursday November the 26:th, 2020, at 19:30. The event will be held online due to the current covid-19 recommendations. We will upload a meeting link to our website in the near future. Keep an eye at https://www.stacken.kth.se/

Please pay your membership fee if it is not already paid (or if you are an honorary member). If you pay it on time (the money arrives before the autumn meeting) you have the right to vote at the meeting; supporting members do not have voting rights. The fee for THS student members is waived, for others it is 120 Swedish crowns.

Do you feel that you are not active and want to support Stacken? As supporting member you keep both your accounts and access to the club room but waive your voting rights. This helps Stacken, for more information, see https://www.stacken.kth.se/en/member/support.

Proposal of Agenda:

 1. Opening of the Meeting
 2. Choice of Chairman of the Meeting
 3. The question whether the meeting was called according to the bylaws
 4. Choice of Attestants of the Meeting
 5. Choice of Secretary of the Meeting
 6. Question of Approval of the Agenda
 7. Announcement of List of Voters
 8. Election of Board
 9. Election of Authorized Signatory
 10. Election of Accountants
 11. Election of Nominating Committee
 12. Choice of Yearly Fee
 13. Choice of Budget
 14. Other Questions
 15. Closing of the Meeting

// Alexander Hjelm, Chairman

2020-02-27 Vårmöte 2020

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2020, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i Q24, en sal i närheten av Stackenlokalen.

1. Mötets öppnande

Ahljelm stänger dörren och förklarar mötet öppnat klockan 19:45.

2. Val av mötesordförande

Stackens ordförande Ahljelm väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Stacken sekreterare Kaj väljs till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet finner sig vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner sin dagordning enligt kallelse, med övrig punkt w3#25.

6. Val av justeringsmän

Mötet väljer haba och dotch som justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar befinns närvarande och röstberättigade: ahljelm, stellanl, kaj, nsg, frost, fabian, sib, dotch, haba, blgl, tom, perixon, bg, poa.

8. Verksamhetsberättelse

2019 höll vi stackenföreläsningar om Rust, LoRa, Godot, och AMPRNet. Dessutom "introföreläsningar", en ny serie av mer grundläggande Stackenföreläsningar där vi lärde ut python, java, och git. Vi fick även ovanligt många nya medlemmar som faktiskt dök upp i lokalen under hösten.

Vi har jobbat vidare med fingerweb och matrix.

39. Balansräkning

2019-01-01 Perioden 2019-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 5 039,00 714,00 5 753,00
Postgiro 125 884,55 3 321,00 129 205,55
Skulder
nsg, Porto höstmöteskallelse -501,91 0,00 -501,91
Summa tillgångar/skulder 130 421,64 134 456,64
Resultat 4035,00

10. Revisionsberättelse

Härmed intygas att Jan Lien, såsom revisor för Datorföreningen Stacken, har granskat och undersökt kassörens uppgifter, och jag har funit att det inte finns skäl att anmärka på kassörens sammanställning. Därtill rekommenderar jag, såsom revisor, att föreningens vårmöt tillstyrker ansvarsfrihet för kassören och styrelsen.

-- 2020-02-27, Jan Lien

11. Ansvarsfrihet för 2019 års styrelse

Mötet beviljar ansvarsfrihet för 2019 års styrelse.

12. Övriga frågor

w3#25

Stacken bjuder in till designtävling, för webbsidan och för logotyp / grafisk profil / etc för föreningen. https://github.com/stacken/w3/issues/25.

Tårta

Mötet konstaterar att tårta är gott.

13. Mötets avslutande

Ahljelm förklarar mötet avslutat klockan 20:18Mötessekreterare kajjusterat, haba, dotch

To see all news for 2023 go to this page.