News & Calendar

Summons to the Stacken Autumn Meeting

Hereby you, as member of The Computer Club Stacken, are called to the autumn meeting at Thursday November the 26:th, 2020, at 19:30. The event will be held online due to the current covid-19 recommendations. We will upload a meeting link to our website in the near future. Keep an eye at https://www.stacken.kth.se/

Read more…

2020-11-05

Hereby you, as member of The Computer Club Stacken, are called to the autumn meeting at Thursday November the 26:th, 2020, at 19:30. The event will be held online due to the current covid-19 recommendations. We will upload a meeting link to our website in the near future. Keep an eye at https://www.stacken.kth.se/

Please pay your membership fee if it is not already paid (or if you are an honorary member). If you pay it on time (the money arrives before the autumn meeting) you have the right to vote at the meeting; supporting members do not have voting rights. The fee for THS student members is waived, for others it is 120 Swedish crowns.

Do you feel that you are not active and want to support Stacken? As supporting member you keep both your accounts and access to the club room but waive your voting rights. This helps Stacken, for more information, see https://www.stacken.kth.se/en/member/support.

Proposal of Agenda:

 1. Opening of the Meeting
 2. Choice of Chairman of the Meeting
 3. The question whether the meeting was called according to the bylaws
 4. Choice of Attestants of the Meeting
 5. Choice of Secretary of the Meeting
 6. Question of Approval of the Agenda
 7. Announcement of List of Voters
 8. Election of Board
 9. Election of Authorized Signatory
 10. Election of Accountants
 11. Election of Nominating Committee
 12. Choice of Yearly Fee
 13. Choice of Budget
 14. Other Questions
 15. Closing of the Meeting

// Alexander Hjelm, Chairman

2020-02-27 Vårmöte 2020

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2020, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i Q24, en sal i närheten av Stackenlokalen.

1. Mötets öppnande

Ahljelm stänger dörren och förklarar mötet öppnat klockan 19:45.

2. Val av mötesordförande

Stackens ordförande Ahljelm väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Stacken sekreterare Kaj väljs till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet finner sig vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner sin dagordning enligt kallelse, med övrig punkt w3#25.

6. Val av justeringsmän

Mötet väljer haba och dotch som justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar befinns närvarande och röstberättigade: ahljelm, stellanl, kaj, nsg, frost, fabian, sib, dotch, haba, blgl, tom, perixon, bg, poa.

8. Verksamhetsberättelse

2019 höll vi stackenföreläsningar om Rust, LoRa, Godot, och AMPRNet. Dessutom "introföreläsningar", en ny serie av mer grundläggande Stackenföreläsningar där vi lärde ut python, java, och git. Vi fick även ovanligt många nya medlemmar som faktiskt dök upp i lokalen under hösten.

Vi har jobbat vidare med fingerweb och matrix.

39. Balansräkning

2019-01-01 Perioden 2019-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 5 039,00 714,00 5 753,00
Postgiro 125 884,55 3 321,00 129 205,55
Skulder
nsg, Porto höstmöteskallelse -501,91 0,00 -501,91
Summa tillgångar/skulder 130 421,64 134 456,64
Resultat 4035,00

10. Revisionsberättelse

Härmed intygas att Jan Lien, såsom revisor för Datorföreningen Stacken, har granskat och undersökt kassörens uppgifter, och jag har funit att det inte finns skäl att anmärka på kassörens sammanställning. Därtill rekommenderar jag, såsom revisor, att föreningens vårmöt tillstyrker ansvarsfrihet för kassören och styrelsen.

-- 2020-02-27, Jan Lien

11. Ansvarsfrihet för 2019 års styrelse

Mötet beviljar ansvarsfrihet för 2019 års styrelse.

12. Övriga frågor

w3#25

Stacken bjuder in till designtävling, för webbsidan och för logotyp / grafisk profil / etc för föreningen. https://github.com/stacken/w3/issues/25.

Tårta

Mötet konstaterar att tårta är gott.

13. Mötets avslutande

Ahljelm förklarar mötet avslutat klockan 20:18Mötessekreterare kajjusterat, haba, dotch

To see all news for 2022 go to this page.