News & Calendar

Flytt av webbsidor under våren

Under våren flyttar stacken sin www från den gamla servern igloo till cookie. Kontakta staff@stacken.kth.se för info.

Read more…

2011-02-01

Under våren flyttar stacken sin www från den gamla servern igloo till cookie. Kontakta staff@stacken.kth.se för info.

2010-12-09 Höstmöte

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens höstmöte 2010, torsdagen den 9:e december klockan 19 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Är du intresserad av stackens verksamhet? Kan du tänka dig att vara med i Stackens styrelse? Kontakta (valberedningen@stacken.kth.se)!

2010-02-11 Vårmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2010, torsdagen den 11:e februari klockan 19 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 110 kronor, för övriga är den 210 kronor.

Medlemsavgiften betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till (styrelsen@stacken.kth.se).

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Frågan om dagordningens godkännande
 6. Val av justeringsmän
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Balansräkning
 11. Ansvarsfrihet för 2009 års styrelse
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

2009-12-03 Höstmöte

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens höstmöte 2009, torsdagen den 3:e december klockan 19 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan.

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande Vladimir Bogodist ‹vladi› hälsade alla närvarande välkommna och förklarade mötet öppnat klockan 19:15 (enligt ntp.sp.se).

2. Val av mötesordförande

Mötet valde föreningens ordförande Vladimir Bogodist ‹vladi› till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Magnus Danielson ‹magda› och Alexander Boström ‹abo› valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Föreningens sekreterare Rasmus Kaj ‹kaj› valdes till mötessekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkännde dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befanns närvara och ha rösträtt:

 • Tomas Nyström ‹thn›
 • Rasmus Kaj ‹kaj›
 • Magnus Danielson ‹magda›
 • Richard Levitte ‹levitte›
 • Magnus Ahltorp ‹map›
 • Tom Backman ‹tom›
 • David Vourio ‹vourio›
 • Vladimir Bogodist ‹vladi›
 • Martin Frost ‹frost›
 • Andreas Tarandi ‹taran›
 • Bo Lindberg ‹blgl›
 • Magnus Lindkvist ‹magnusli›
 • Thord Nilsson ‹thordn›
 • Alexander Boström ‹abo›
 • Marcus Dicander ‹dicander›
 • Jonas Hollén ‹hollen›
 • Rikard Björkman ‹rikard›
 • Osvald Ivarsson
 • Rurik Högfält
 • Jonnhy Eriksson ‹bygg›
 • Harald Barth ‹haba›
 • Mikael Auno ‹auno›
 • Stefan Berggren ‹sbergg›

Följande personer befanns närvara utan rösträtt:

 • Nicklas Bäckström

Från punkt 8 närvarade även följande personer med rösträtt:

 • Magnus Holmberg ‹mho›
 • Camilla Berglund ‹elmindreda›

8. Val av styrelse

David Vourio presenterar dagordningens förslag till ny styrelse.

Stefan Berggren presenterar sig som styrelsemedlem sedan ett år och medlem i stacken sedan ett och ett halvt. På datasektionen är han med och leder informationsorganet Ior. På stacken har han bland annat varit inblandad i öppet hus och kårens dag.

Ordförande

 • Stefan Berggren ‹sbergg›

Vice ordförande

 • Mikael Auno ‹auno›

Kassör

 • Magnus Danielson ‹magda›

Sekreterare

 • Peter Miscevic

Ledamöter

 • Magnus Holmberg ‹mho›
 • Magnus Lindkvist ‹magnusli›
 • Vladimir Bogodist ‹vladi›
 • Marcus Dicander ‹dicander›

9. Fastställande av firmatecknare

Stefan Berggren ‹sbergg› och Magnus Danielson ‹magda› tecknar firman var och en för sig.

10. Val av revisorer

Jan Lien ‹lien› och Harald Barth ‹haba› valdes till revisorer.

Lien är föreningens fotograf, hustomte och mamma. Harald har varit medlem i 18 år, och under den tiden bland annat varit föreningens kassör.

11. Val av valberedning

Föreningen väljer ny valberdning enligt gamla valberedningens förslag:

 • Stefan Berggren ‹sbergg› (sammankallande)
 • Rasmus Kaj ‹kaj›
 • Magnus Ahltorp ‹map›

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2010 fastställs till 110:- för studerande och 210:- för övriga.

13. Fastställande av budget

Avgående kassören Tom presenterade ett förslag och föreningen antog budgeten enligt följande:

Intäckter
Medlemsavgifter   27000

Utgifter
Telefon       1800
Porto        1800
Övrigt       2000
Hårdvara      30000
Evenemang      10000
Underskott     18600

Det budgetterade underskottet täcks av föreningens kapital.

14. Fastställande av mötesdagar

Mötet beslutar att 28 januari 2010 och 25 november 2010 är lämpliga dagar för vår- och höstmöte.

15. Övriga frågor

Richard Levitte avsäger sig redaktörsskapet för Stackpointer.

Rasmus Kaj ‹kaj› meddelar att det inte blev något av med Stackens arrangemang av NUCCC under 2009. Mötet pratar en del om möjligheten att arrangera NUCCC under 2010. Folk som är intresserade av att delta uppmanas kontaka Marcus Dicander ‹dicander›.

16. Mötets avslutande

Klockan 20:07 hade Vladimir Bogodist tröttnat och förklarade mötet avslutat samt tackade deltagarna för att de kom.

Rasmus Kaj ‹kaj›, mötessekreterare
Magnus Danielson ‹magda›, justeringsman
Alexander Boström ‹abo›, justeringsman
To see all news for 2023 go to this page.