Vårmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till vårmöte 2009, torsdagen den 12:e februari klockan 19 i sal Q33 på Kungliga Tekniska Högskolan.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För studerande är avgiften 109 kronor, för övriga är den 209 kronor.

Medlemsavgiften betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username – samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till (styrelsen@stacken.kth.se).

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Frågan om dagordningens godkännande
 6. Val av justeringsmän
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Revisionsberättelse
 10. Balansräkning
 11. Ansvarsfrihet för 2008 års styrelse
 12. Övriga frågor - NUCCC 2009 arrangeras av stacken
 13. Mötets avslutande