Höstmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till höstmöte 2013, torsdagen den 28:e november klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan. Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet. För arbetande är avgiften 213 kronor, för övriga är den 113 kronor.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte 2013-11-28.

1. Mötets öppnande

Stefan Berggren (nsg) förklarade mötet öppnat klockan 19:40 (Svensk normaltid)

2. Val av mötesordförande

Stefan Berggren (nsg) föreslogs och valdes.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Martin Frost (frost) och Thord Nilson (thordn) föreslogs och valdes.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj (kaj) föreslogs och valdes.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkänndes utan ändringar.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befanns närvarande med rösträtt: nsg, blgl, kaj, stellanl, bygg, magda, frost, thordn, Hans Nordström, katy, haba, tom.

Från punkt 9 dessutom: cameraman.

8. Val av styrelse

Mötet valde styrelse enligt valberedningens förslag:

Ordförande: Stefan Berggren (nsg)
Vice ordförande: Magnus Danielsson (magda)
Kassör: Stellan Lagerström (stellanl)
Sekreterare: Rasmus Kaj (kaj)
Ledamoter: Per Erixon (perixon), Martin Frost (frost)

9. Fastställande av firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig.

10. Val av revisorer

Mötet valde Jan Lien (cameraman) och Bo Lindbergh (blgl) till revisorer enligt valberedningens förslag.

11. Val av valberedning

Mötet valde Stefan Berggren (nsg) Magnus Danielsson (magda) och Harald Barth (haba) till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften fastställdes till 114 alternativt 214 kronor.

13. Fastställande av budget

Mötet antar budget för 2014 enligt följande:

Inkomster
Medlemsavgifter       14000
Utgifter
Porto            -2000
Konto- och andra avgifter  -500
Soffa           -13000
Div hårdvara        -15000 (minne, ev projektor)
Evenemang          -5000

Budgetunderskottet förväntas täckas av redan befintliga medel.

14. Övriga frågor

Mötet diskuterar vad begreppet "närvarande" betyder i avseende på styrelsemöten.

15. Mötets avslutande

Stefan Berggren (nsg) förklarar mötet avslutat 19:34 (UTC).