Höstmöte

Välkommen till Stackens höstmote 2014, torsdagen den 20 november klockan 19:30 i Q24.

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens höstmöte 20 november 2014 i Q13.

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:41

2. Val av mötesordförande

Mötet väljer nsg.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet finner sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet väljer haba och tom.

5. Val av mötessekreterare

Mötet väljer kaj.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar fanns närvarande och röstberättigade: tom, haba, nsg, abo, perixon, frost, bg, kaj, stellanl, medic, fabian, jbrann och Jonathan Jefford-Baker.

8. Val av styrelse

Valberedningens förslag: ordf nsg, vordf magda, kass stellanl, sekr kaj, ledamoter fabian, olof, frost, perixon.

Mötet väljer styrelse enligt valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet fastställer att ordförande och kassör tecknar firman var för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningen föreslår cameraman och blgl och mötet väljer dem.

11. Val av valberedning

Den sittande valberedningen föreslår nsg, magda, olof och fabian. Mötet väljer dessa.

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2015 fastställs till 215:- för de som har råd och 115:- för de som föredrar det. Första årets medlemskap för studenter är gratis. Om man blir medlem på höstterminen räknas även följande kalenderår som första året.

13. Fastställande av budget

+ medlemsavgifter   14000
- porto         2000
- finansiella kostnader 500
- möbler        6000
- hårdvara       15000
- evenemang       8000

Möbler är främst stolar. Hårdvara kan vara minne till servrar, arbetsstation(er) och skärmar till lokalen. Evenemang kan till exempel vara resa och/eller uppehälle för utsocknes föreläsare eller bara kaffe och kakor på evenemang. En rollup att ha på t ex kårens dag kan också vara bra.

Balans -17500 tas från fonderade medel.

14. Övriga frågor

stellanl informerar om att han håller stackenföreläsning / introduktionskurs i openstreetmap torsdag 4 December. Detta under rubrik "När verkligheten och kartan inte är överens".

I början av 2015 kommer en föresläning om DnsSEC att hållas.

15. Mötets avslutande

nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:50.