Höstmöte 2015

Torsdag 19 november klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte, torsdag 19 november 2015 i Q26.

1. Mötets öppnande

nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:41.

2. Val av mötesordförande

nsg föreslås och väljs.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Några har fått onödigt många kallelser, men alla bör ha fått minst en kallelse. Papperskallelser har utgått till och kommit i tid. Mötet finner sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Tom Backman och Björn Grönvall är frivilliga och väljs.

5. Val av mötessekreterare

kaj föreslås och väljs.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet antar dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar är närvarande och har betalt sina medlemsavgifter: blgl, stellanl, katy, kaj, alhjelm, fabian, medik, tom, perixon, bg, sib, poa, jbrann, frost, nsg.

8. Val av styrelse

Mötet väljer följande styrelse, baserad på ett förslag från valberedningen, representerad av nsg, medik och fabian,

Ordf: nsg
Vordf: fabian
Kass: stellanl
Sekr: kaj
Ledamöter: medik, frost, alhjelm

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet fastställer att ordf och kassör, dvs Stefan Berggren (nsg) och Stellan Lagerström (stellanl), tecknar föreningens firma var för sig.

10. Val av revisorer

Mötet väljer lien och blgl, enligt valberedningens förslag.

11. Val av valberedning

Valberedningen föreslår fabian, medik, nsg (delar av sig själv), och föreningen väljer dem.

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2016 fastställs till 216:- för de som har råd och 116:- för de som föredrar det. Första årets medlemskap för studenter är gratis. Om man blir medlem på höstterminen räknas även följande kalenderår som första året.

13. Fastställande av budget

+ medlemsavgifter   14000
- porto         500
- finansiella kostnader 500
- möbler        2000
- hårdvara       20000
- evenemang       8000

Hårdvara kan vara projektor eller stor skärm, minne till servrar, arbetsstation(er) och skärmar till lokalen. Evenemang kan till exempel vara resa och/eller uppehälle för utsocknes föreläsare eller bara kaffe och kakor på evenemang. En rollup att ha på t ex kårens dag kan också vara bra.

Balans -17000 tas från fonderade medel.

14. Motion om stadgeändring: kallelser

Mötet bifaller motionen enligt bilaga (Pull request #1 till https://github.com/stacken/formalia/). Detta är första läsningen, för att stadgan faktiskt ska ändras måste även nästa möte bifalla motionen.

15. Övriga frågor

Stackpointer nämns, vill någon ta upp den traditionen är det välkommet att kontakta styrelsen.

16. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:42.

Rasmus Kaj, mötessekreterare

Tom Backman, justeringsman

Björn Grönvall, justeringsman