Vårmöte 2015

Torsdag 19 mars klockan 19:30, i en sal nära Stackenlokalen.

Protkoll fört vid Datorföreningen Stackens vårmöte 2015, torsdagen den 19:e mars klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

1. Mötets öppnande

Nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:34.

2. Val av mötesordförande

Nsg föreslås och väljs.

3. Val av mötessekreterare

Kaj föreslås och väljs.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Efter ett första misslyckat försök är mötet någotsånär stadgeenligt utlyst. Mötet godkänner detta.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen.

6. Val av justeringsmän

Tom och Thordn föreslås och väljs.

7. Tillkännagivande av röstlängd

tom, magnusli, nydahl, magda, kaj, stellanl, blgl, sib, thordn, perixon, poa, medik, fabian, nsg.

8. Verksamhetsberättelse

Stellanl och perixon har tagit med sig sina laptoppar och provsuttit ett antal soffor, och därefter inhandlat en. Ett par nya stolar blev det också. Dessutom har den gamla soffan kasserats.

Vi närvarade på kårens dag och har haft öppet hus. Stellanl höll en föreläsning och openstreetmap.

Vi har utökat datorhallsövervakningen och bytt ut den mekaniska klockan i lokalen mot en skärm som visar en klocka.

En openstreetmapserver och en skalserver har tillkommit. Bladmaskinen Eken har tagits emot från PDC och börjat användas till bra saker.

Kylen har varit välförsedd och försetts med en automatiserad streckkodsläsande strecklista i form av stackomaten.

9. Balansräkning

Stellanl redogör för föreningens ekonomi det gånga året (se bilaga).

10. Revisionsberättelse

Revisorn blgl konstaterar att siffrorna går ihop.

11. Ansvarsfrihet för 2014 års styrelse

Mötet godkänner ansvarsfrihet för 2014 års styrelse.

12. Övriga frågor

Tom frågar hur många papperskallelser som skickats, nsg svarar c:a 45. Magnusli sonderar terrängen för en framtida stadgeändring som tar bort papperskallelserna, eller i alla fall få ner antalet ytterligare.

Stellanl sonderar terrängen för att bara ha ett årsmöte i stället för vår variant med separat höst och vårmöte. Kaj framför teoretiska invändningar, vilka diskuteras livligt. Perixon påpekar att separata möten fungerar som bra ursäkt för föreningen att faktiskt träffas.

13. Mötets avslutande

Nsg förklarar mötet avslutat klockan 20.16.

Rasmus Kaj, mötessekreterare.

Tom Backman, justeringsman

Thord Nilson, justeringsman