Vårmöte 2016

Protkoll fört vid Datorföreningen Stackens vårmöte 2016, torsdagen den 18:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

1. Mötets öppnande

Nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:40.

2. Val av mötesordförande

Nsg föreslås och väljs.

3. Val av mötessekreterare

medik föreslås och väljs.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet anser att mötet är stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Frågor dyker upp om man ville lägga till en punkt där man faställer balansräkningen. Dagordningen godkänns.

6. Val av justeringsmän

bg och tom föreslås och väljs.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Betalt: tom, perixon, bg, te, nsg, fabian, stellanl, sib, blgl

Närvarande: medik, joakim

8. Verksamhetsberättelse

Under 2015 har Stacken anordnat kårens dag, höstmöte, vårmöte samt haft föreläsning i DNSSEC.

Det har inhandlats tre st IKEA stolar, en NUC (med inköpta tillbehör), displayport kablar, möss, batterier.

Skalservern har bytts ut mot en nyare.

9. Balansräkning

Balansräkningen godkänns.

10. Revisionsberättelse

Varken blgl eller lien tycker att det ser konstigare ut än vanligt. Lien meddelade detta per telefon med nsg.

11. Ansvarsfrihet för 2015 års styrelse

Mötet antar ansvarsfrihet för 2015 års styrelse.

12. Motion om stadgeändring: kallelser, andra röstningen

Gammal formulering: Distribution kan ske på elektronisk väg till de medlemmar som så medgivit.

Slutgiltliga versionen: Distribution sker normalt med epost. Styrelsen kan besluta om alternativ distribution efter ansökan från medlem.

Den sistnämnda är den som kommer att stå i stadgarna.

Mötet antar stadgeändringen, detta betyder att från och med detta möte kommer distribution av kallelser ske med epost per default.

13. Övriga frågor

Fabian föreslår att en kaffebryggare ska köpas in. Stellanl föreslår att den nuvarande kaffebryggaren ska förstöras.

sib funderade på varför det stod 19:00 på hemsidan. stellanl beklagade denna miss.

14. Mötets avslutande

nsg förklarade mötet avslutat 20:14. Stellanl nyste.

Olof Sjödin, mötessekreterare.

Tom Backman, justeringsman

Björn Grönvall, justeringsman