Höstmöte 2020

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte, torsdag 26 november 2020 kl. 19.30.

1. Mötets öppnande

Alexander Hjelm förklarar mötet öppnat klockan 19:44.

2. Val av mötesordförande

Alexander Hjelm väljs till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet anser sig stadgeenligt utlyst. Att ha mötet online bör inte vara något problem. Alla närvarande känner igen varandra i bild och ljud, så inget problem med röstlängden.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

tom + haba

5. Val av mötessekreterare

kaj

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet finner dagordningen godkänd.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Närvarande medlemmar med rösträtt: Tom, nsg, dicander, frost, alhjelm, katy, stellan, cameraman, medik, fabian.

stödmedlemmar: cameraman, perixon, haba.

8. Val av styrelse

Valberedningens förslag:

Ordf: alhjelm
Vordf: fabian
Kassör: stellanl
Sekr: Rasmus kaj
Ledamöter: Stefan nsg, Olof medik, William wragstad, Martin frost

Dvs ingen förändring sedan 2020.

Mötet väljer styrelse enligt förslaget.

9. Fastställande av firmatecknare

Ordförande Alexander Hjelm och kassör Stellan Lagerström tecknar föreningens firma var för sig.

10. Val av revisorer

Tom Backman (tom) och Jan Lien (cameraman) väljs till revisorer.

11. Val av valberedning

Mötet väljer medik, alhjelm, fabian och nsg, med medik som sammankallande, till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet fastställer årsavgiften till 121 kronor till medlemmar (inkl stödmedlemmar), ellr gratis för medlemmar som är studerandemedlemmar i THS.

13. Fastställande av budget

Följande budget föreslogs av mötet:

medlemsavgifter:    +5000 SEK
finansiella kostnader: -800 SEK
hårdvara:       -20000 SEK
evenemang:       -2000 SEK
kylning:       -30000 SEK

Posten "kylning" syftar på att få våran nödkyla i datorhallen reparerad.

Balansen tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Nsg yttrar glädje över att jitsi funkade att hålla mötet över.

Dicander tipsar om Chaos Computer Club Conferense som hålls online 27 - 30 december.

Nsg berättar om https://finger.stacken.kth.se/ . Systemet är inte klart, men man kan se sina uppgifter i medlemsregistret och hantera konto för matrix, nextcloud och epost. Koden finns på github och pull requests är välkomna.

15. Mötets avslutande

Alexander Hjelm förklarar mötet avslutat klockan 20:59.