Datorföreningen Stackens höstmöte 2021

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, 25 november 2021 i sal Q24, KTH Campus.

1. Mötets öppnande

Föreingens ordförade 19:35

2. Val av mötesordförande

Stående Alexander Hjelm föreslogs och valdes.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Tom Backman och Björn Grönvall erbjöd sig frivilligt och mötet valde dem.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj föreslogs och valdes.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkände dagordningen enligt kallelse.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Elva mer eller mindre närvarande personer:

tom, nsg, map, dicander, perixon, bg, alhjelm, katy, kaj, stellanl, fabian

8. Val av styrelse

Alexander Hjelm visade, efter lite betänketid, valberedningens förslag:

Mötet valde styrelse för 2022 enligt ovanstående förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet beslutade att ordförande och kassör tecknar firman var för sig.

10. Val av revisorer

Tom Backman och Jan Lien har kandiderat och mötet valde dem.

11. Val av valberedning

Mötet valde Alexander Hjelm, Nsg och Fabian (sammankallande) till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Kassören föreslår 0 kronor för studerandemedlemmar i THS och 122 kronor för övriga. Mötet fastställde detta.

13. Fastställande av budget

Följande budget föreslogs av mötet:

medlemsavgifter:    +5000 SEK
finansiella kostnader: -1000 SEK
hårdvara:       -10000 SEK
kylning:        -30000 SEK
evenemang:       -2000 SEK

Posten "kylning" syftar på att få våran nödkyla i datorhallen reparerad.

Underkottet tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Alhjelm lämnar ordet fritt.

Stacken har en youtubekanal med fyra prenumranter. Tom föreslår att vi ska försöka dubbla det till näta år.

Stellan tänker hålla sin föreläsing om microcontrollers etc i början av nästa år. Fler Stackenföreläsningar efterlyses.

15. Mötets avslutande

Alexander Hjelm förklarar mötet avslutat klockan 20:26.

 

Rasmus Kaj, Mötessekreterare

 

Tom Backman, Justeringsman

 

Björn Grönvall, Justeringsman