Vårmöte 2021

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens vårmöte 2021.

Mötets öppnande

Alexander Hjelm förklarar mötet öppnat klockan 19.51.

Val av mötesordförande

Alexander Hjelm valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj valdes till mötessekreterare.

Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

Val av justeringsmän

Stellan och Dicander valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

Tillkännagivande av röstlängd

alhjelm cameraman dicander fabian kaj katy nsg perixon stellanl te tom

thordn bonzo

Verksamhetsberättelse

På grund av pandemi har stackens verksamhet under året varit ganska minimal. Vi har utvecklat fingerweb en del. KTH har bytt nycklar i datorhallen åt oss. Föreningen har numera en konferenstelefon / ljudpuck som finns i lokalen.

Balansräkning

Revisionsberättelse

Tom Backman och Jan Lien.

Ansvarsfrihet för 2020 års styrelse

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2020 års styrelse.

Övriga frågor

Historika avdelningen i form av emulator. MiSTer emulerar en massa gammal hårdvara i FPGA. Skulle kunna vara ett kul projekt att faktiskt programmera "på gammal hårdvara", när pandemin tillåter oss att börja med stackenkvällar igen.

Fysika träffar igen? Förhoppningsvis efter sommaren.

Mötets avslutande

Ordförade Alexander Hjelm förklarar mötet avslutat klockan 20:24.