Datorföreningen Stackens höstmöte 2023

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, 16 november 2023 i sal Q22, KTH Campus.

1. Mötets öppande

Föreningens ordförande Marcus Dicander förklarade mötet öppnat klockan 19:33:33.

2. Val av mötesordförande

Mötet valde Marcus Dicander till mötesordförande.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Harald Barth och John Lorentzson valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj valdes till mötesssekreterare.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes efter att mötessekreteraren kommit ikapp.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar befinns närvarande med rösträtt:

Marcus Dicander, Rasmus Kaj, Martin Björnebro, Hugo Ameln, Viktor Kryg, Stefan Berggren, Per Eriksson, Magnus Ahltorp, Francisco Manríquez, David Kniberg, John Lorentzson, Hans Nordström, Elias Lundell.

Närvarande stödmedlem är Harald Barth.

Från punkt 8: Per-Olov Andersson.

8. Val av styrelse

Valberedningen presenterade den befintliga styrelsen och öppnade för fria nomineringar från mötet.

Mötet valde följande styrelse för 2024:

Ordförande: Marcus Dicander.
Vice ordförande: Martin Björnebro.
Sekreterare: John Lorentzson.
Kassör: Stellan Lagerström.
Ledamöter: Hugo Ameln, Viktor Kryg.

9. Fastställande av firmatecknare.

Mötet beslutade att ordförande och kassör, Marcus Dicander och Stellan Lagerström, var för sig tecknar firman för 2024.

10. Val av revisorer

Mötet valde Stefan Berggren och Rasmus Kaj till revisorer för 2024.

11. Val av valberedning

Mötet valde Elias Lundell, Rasmus Kaj, och Magnus Ahltorp till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Medlemsskap för 2024 kommer att vara gratis för THS-studerandemdlemmar och kosta 124 kronor för övriga medlemmar och stödmedlemmar.

13. Fastställande av Budget

Följande budget för 2024 föreslogs av mötet:

medlemsavgifter:    +5000 SEK
finansiella kostnader: -1000 SEK
hårdvara:       -10000 SEK
kylning:        -30000 SEK
evenemang:       -2000 SEK

Posten "kylning" syftar på att få vår nödkyla i datorhallen reparerad, och kvarstår från förra årets budget, då reparationen inte blivit av än.

Underskottet tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Medlemskap. Vi är en kårförening igen, men behöver något större andel THS-studerandemedlemmar för att fortsätta vara det.

Vi behöver också bli bättre att välkonmna och aktivera nya medlemmar.

15. Mötets avslutande

Marcus Dicander förklarar mötet avslutat 21:07:07.