Vårmötesprotokoll 2024

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2024, torsdagen den 7:de mars klockan 19:35 i V21.

Stackens Vårmöte 2024-03-07

Mötets öppnande

Mötet öppnade kl. 19:35.

Val av mötesordförande

Marcus Dicander blev vald till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

John Lorentzson blev vald till mötessekreterare.

Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Det beslutades att mötet var stadgeenligt utlyst.

Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen blev godkänd.

Val av justeringsmän

Rasmus Kaj och Simon Sandblom blev valda till justeringsmän.

Tillkännagivande av röstlängd

Närvarande medlemmar med rösträtt var: Marcus Dicander, Stellan Lagerström, Hugo Ameln, Magnus Ahltorp, John Lorentzson, Zofia Lukasiewicz, Martin Björnebro, Simon Sandblom, Viktor Kryg.

Verksamhetsberättelse

Under 2023 hölls möten varje Torsdag. Ett par bra servrar, "Twix" & "Raider", har satts i drift till viss del. Vi deltog i kårens dag halvofficiellt. Kåren anser att vi inte har tillräkligt med medlemmar som är THS-medlemmar men är inte transparanta om räkningsprocessen.

Några medlemmar besökte UPDATE i Uppsala. Dicander och Haba besökte ett datormuseum i Strängnäs.

En gammal VT220 terminal togs ut ur datorhallen och demos har skrivits för den. Den planeras användas vid rekrytering. Demoprogram inkluderar en bitmap logga + QR kod, en Juliafraktal, Conway's Game of Life, och Bad Apple. Detta var en faktor som ledde till att vi tidigt 2024 skaffade ett nytt nätaggregat till C64:an som stått i displaymontern länge.

Ett event hölls där Stacken blev inbjuden till en föreläsning om monader som hölls av Dicander.

Balansräkning

Balansräkning presenterades och accepterades. Balansräkningen finns som bilaga.

Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen för 2023 presenterades.

Undertecknade av föreningen utsedda revisorer har reviderat räkenskaperna för år 2023. Vi har granskat bokföring inklusive resultaträkning, balansräkning och inkomster/utgifter samt verifierat kontosaldo.

Revisionen finner inget att anmärka på utan bokföringen synes vara i föredömlig ordning. Revisorerna tillstyrker härmed att vårmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2023.

Stockholm 2024-03-06

Ansvarsfrihet för 2023 års styrelse

Mötet beviljade 2023 års styrelse ansvarsfrihet.

Övriga frågor

En fråga ställdes av Simon om Stackens budgetöverskott och låg spendering. Stacken har tidigare sparat pengar tidigare när det fanns risk om att förlora lokalen. Det finns saker som Stacken borde spendera pengar på men den låga spenderingen ansågs inte vara ett systematiskt problem. Det föreslogs att om det fanns fler studentmedlemmar kunde Stacken ibland köpa mindre hårdvara till deras projekt.

Expansion av fokus på retrodatorer diskuterades. Inget konkret bestämdes, men Stacken tar donationer av retrohårdvara.

Det diskuterades om att skaffa nya hyllor för att byta ut de buktande trähyllorna som nu finns.

Mötets avslutande

Mötet avslutas 20:41.