News & Calendar

Protokoll från stackens höstmöte

Protokoll från stackens höstmöte den 28 november 2019

Read more…

2019-11-28

Protokoll från stackens höstmöte den 28 november 2019

Protokoll från höstmöte 28 november 2019

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, torsdag den 28 november 2019 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q22).

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat 19:54

2. Val av mötesordförande

Mötet valde nsg (Stefan Berggren) som mötesordförande

3. Frågan om mötet är stadgaenligt utlyst

Mötet finner att mötet är stadgaenligt utlyst

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde medik (Olof Sjödin) och williamR (William Rågstad) till justeringsmän.

5. Val av mötessekreterare

Mötet valde alhjelm (Alexander Hjelm) till mötessekreterare

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet finner dagordningen godkänd

7. Tillkännagivande av röstlängd

Kassör stellanl (Stellan Lagerström) förklarade att alla närvarande är röstberättigade

Följande var närvarande vid mötet och var röstberättigade:

map
stellanl
nsg
kaj
katy
sib
perixon
tom
medik
alhjelm
fabian
Gordon Gidofalvy
William Rågstad
Simon Sondén
Simon Thor

8. Val av styrelse

Valberedningen förslår följande styrelse för 2020:

Ordförande: alhjelm
Vice ordförande: fabian
Kassör: stellanl
Sekreterare: kaj
Ledamöter: nsg, medik, williamR, frost

Mötet antog valberedningens förslag till styrelsen för 2020.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet valde ordförande Alexander Hjelm och kassör Stellan Lagerström separat till firmatecknare för 2020.

10. Val av revisorer

Mötet valde cameraman (Jan Lien) och tom (Tom Backman)

11. Val av valberedning

Mötet valde nsg, alhjelm, simson (Simon Sondén) till valberedningen 2020.

Mötet valde alhjelm till sammankallande i valberedningen 2020.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet beslutade att följande årsavgift ska gälla för 2020.

För THS-medlemmar: gratis För övriga medlemmar: 120 kr

13. Fastställande av budget

Följande budget föreslogs av mötet:

medlemsavgifter: +5000
finansiella kostnader: -800
hårdvara: -20000
evenemang: -8000
kylning: -20000

Balansen tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Mötet diskuterade status på nuvarande projekt och kommande event.

15. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat 20:36

Hereby you, as member of The Computer Club Stacken, are called to the autumn meeting at Thursday November the 28:th at 19:30 in a room near the Stacken club room.

Please pay your membership fee if it is not already paid (or if you are an honorary member). If you pay it on time (the money arrives before the autumn meeting) you have the right to vote at the meeting; supporting members do not have voting rights. The fee for THS student members is waived, for others it is 119 Swedish crowns.

Do you feel that you are not active and want to support Stacken? As supporting member you keep both your accounts and access to the club room but waive your voting rights. This helps Stacken, (more information about support membership).

Proposal of Agenda:

 1. Opening of the Meeting
 2. Choice of Chairman of the Meeting
 3. The question whether the meeting was called according to the bylaws
 4. Choice of Attestants of the Meeting
 5. Choice of Secretary of the Meeting
 6. Question of Approval of the Agenda
 7. Announcement of List of Voters
 8. Election of Board
 9. Election of Authorized Signatory
 10. Election of Accountants
 11. Election of Nominating Committee
 12. Choice of Yearly Fee
 13. Choice of Budget
 14. Other Questions
 15. Closing of the Meeting

The Computer Club Stacken

2019-10-24 Embedded Deathmatch

Arduino - Raspberry Pi - ESP8266

Stacken lecture thursday November 7 November 14 at 19:30 hours, in a room close to the clubroom.

Update The lecture has been postponed to an unknown thursday due to illness. We apologize for the inconvenience this might have caused you. And we hope that you can still attend this lecture.

Do you want to sense or control something? An overview of three easy and inexpensive roads to getting started with embedded systems; hardware and software.

Requirements: It helps if you know a programming language and (roughly) what a Volt is.

By Stellan Lagerström, who studied EE at KTH once upon a time, and has used all three systems professionally. (And some others.)

To see all news for 2021 go to this page.