News & Calendar

Vårmöte

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2014, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens vårmöte 2014, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande nsg förklarade mötet öppnat klockan 19:37.

2. Val av mötesordförande

Stående ordförande nsg föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare kaj föreslogs och valdes till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst. Papperskallelse kom i tid.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Hans Nordström och jj föreslogs och valdes till justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar fanns närvarande: nsg, kaj, magda, stellanl, tom, frost, haba, thordn, Hans Nordström, jj, Bastian Fredriksson.

Följande observatör fanns närvarande: Tom Johansson.

8. Verksamhetsberättelse

Vi var på kårens dag, stellanl hade med en androidstyrd bil och en occulus rift, vilket gjort vår monter populär. Vi hade ingen Stackenföreläsning under året. Kaffekannan till den gamla bryggaren gick sönder, så vi köpte en ny. Hyllor är införskaffade och monterade i lokalen. Lokalen är även försedd med universell laptopladdare.

Mailserverbyggandet gick framåt, nu är bara majordomolistor krav på brev och imapserver på imap, resten går på nya servern vingummi.

9. Balansräkning

Balansräkning 2013
Datorföreningen Stacken
2013-01-01  Perioden 2013-12-31
Tillgångar
Kontanta medel         1605.00  -1335.00    270.00
Postgiro           118556.19  13098.50  131654.69

Skulder
F.d. kassör (Magnus D)    -3055.00    0    -3055.00

Summa tillgångar / skulder  117106.19        128869.69

Resultat                        11763.50

 

Resultaträkning 2013
Datorföreningen Stacken

Inkomster
Medlemsavgifter   14201.00
Ränta PG         0.00
Donationer        0.00

Utgifter
Inköp        -1425.00
PG Avg        -453.00
Porto         -559.50

           11763.50

10. Revisionsberättelse

Härmed intygar undertecknade två revisorer att ha granskad Datorföreningen 
Stackens bokföring för räkenskapsåret 2013 samt behållning banken och 
kontantkassan och befunnit räkenskaperna har förts fullgod sätt.

Vi tillstyrkar härmed ansvarsfrihet för styrelsen.

Stockholm


DatumUndertecknas


Jan Lien                      Harald Barth

11. Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2013 års styrelse.

12. Övriga frågor

Blandat prat om mer saker att mäta / övervaka i datorhallen och en inkommande bladeserver.

13. Mötets avslutande

Mötesordföranden nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:14.

`

------------------------------------  ------------------------------------
Hans Nordström, justeringsman     jj, justeringsman


------------------------------------
kaj, mötesordförande

Read more…

2014-02-27

2014-02-27 Vårmöte

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2014, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens vårmöte 2014, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande nsg förklarade mötet öppnat klockan 19:37.

2. Val av mötesordförande

Stående ordförande nsg föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare kaj föreslogs och valdes till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst. Papperskallelse kom i tid.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Hans Nordström och jj föreslogs och valdes till justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar fanns närvarande: nsg, kaj, magda, stellanl, tom, frost, haba, thordn, Hans Nordström, jj, Bastian Fredriksson.

Följande observatör fanns närvarande: Tom Johansson.

8. Verksamhetsberättelse

Vi var på kårens dag, stellanl hade med en androidstyrd bil och en occulus rift, vilket gjort vår monter populär. Vi hade ingen Stackenföreläsning under året. Kaffekannan till den gamla bryggaren gick sönder, så vi köpte en ny. Hyllor är införskaffade och monterade i lokalen. Lokalen är även försedd med universell laptopladdare.

Mailserverbyggandet gick framåt, nu är bara majordomolistor krav på brev och imapserver på imap, resten går på nya servern vingummi.

9. Balansräkning

Balansräkning 2013
Datorföreningen Stacken
2013-01-01  Perioden 2013-12-31
Tillgångar
Kontanta medel         1605.00  -1335.00    270.00
Postgiro           118556.19  13098.50  131654.69

Skulder
F.d. kassör (Magnus D)    -3055.00    0    -3055.00

Summa tillgångar / skulder  117106.19        128869.69

Resultat                        11763.50

 

Resultaträkning 2013
Datorföreningen Stacken

Inkomster
Medlemsavgifter   14201.00
Ränta PG         0.00
Donationer        0.00

Utgifter
Inköp        -1425.00
PG Avg        -453.00
Porto         -559.50

           11763.50

10. Revisionsberättelse

Härmed intygar undertecknade två revisorer att ha granskad Datorföreningen 
Stackens bokföring för räkenskapsåret 2013 samt behållning banken och 
kontantkassan och befunnit räkenskaperna har förts fullgod sätt.

Vi tillstyrkar härmed ansvarsfrihet för styrelsen.

Stockholm


DatumUndertecknas


Jan Lien                      Harald Barth

11. Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2013 års styrelse.

12. Övriga frågor

Blandat prat om mer saker att mäta / övervaka i datorhallen och en inkommande bladeserver.

13. Mötets avslutande

Mötesordföranden nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:14.

`

------------------------------------  ------------------------------------
Hans Nordström, justeringsman     jj, justeringsman


------------------------------------
kaj, mötesordförande

2013-11-28 Höstmöte

Härmed kallas du som är medlem i Stacken till höstmöte 2013, torsdagen den 28:e november klockan 19.30 i sal Q24 på Kungliga Tekniska Högskolan. Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet. För arbetande är avgiften 213 kronor, för övriga är den 113 kronor.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte 2013-11-28.

1. Mötets öppnande

Stefan Berggren (nsg) förklarade mötet öppnat klockan 19:40 (Svensk normaltid)

2. Val av mötesordförande

Stefan Berggren (nsg) föreslogs och valdes.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Martin Frost (frost) och Thord Nilson (thordn) föreslogs och valdes.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj (kaj) föreslogs och valdes.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkänndes utan ändringar.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande personer befanns närvarande med rösträtt: nsg, blgl, kaj, stellanl, bygg, magda, frost, thordn, Hans Nordström, katy, haba, tom.

Från punkt 9 dessutom: cameraman.

8. Val av styrelse

Mötet valde styrelse enligt valberedningens förslag:

Ordförande: Stefan Berggren (nsg)
Vice ordförande: Magnus Danielsson (magda)
Kassör: Stellan Lagerström (stellanl)
Sekreterare: Rasmus Kaj (kaj)
Ledamoter: Per Erixon (perixon), Martin Frost (frost)

9. Fastställande av firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar föreningens firma var för sig.

10. Val av revisorer

Mötet valde Jan Lien (cameraman) och Bo Lindbergh (blgl) till revisorer enligt valberedningens förslag.

11. Val av valberedning

Mötet valde Stefan Berggren (nsg) Magnus Danielsson (magda) och Harald Barth (haba) till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften fastställdes till 114 alternativt 214 kronor.

13. Fastställande av budget

Mötet antar budget för 2014 enligt följande:

Inkomster
Medlemsavgifter       14000
Utgifter
Porto            -2000
Konto- och andra avgifter  -500
Soffa           -13000
Div hårdvara        -15000 (minne, ev projektor)
Evenemang          -5000

Budgetunderskottet förväntas täckas av redan befintliga medel.

14. Övriga frågor

Mötet diskuterar vad begreppet "närvarande" betyder i avseende på styrelsemöten.

15. Mötets avslutande

Stefan Berggren (nsg) förklarar mötet avslutat 19:34 (UTC).

2013-08-26 Kårens Dag

På måndag 2013-08-26 är vi i kårhuset och visar upp oss för N0llan tillsammans med alla andra kårföreningar.

Vi har sedan i går onsdag (2013-08-21) hårdvaruproblem med servern som hanterar större delen av vår e-post. Vi arbetar på att få upp miljön på ny hårdvara så snabbt som det går.

Uppdatering: Vanlig mail och listor ska funka sedan i går kväll (2013-08-22), vg. att meddela oss om något inte funkar.

To see all news for 2023 go to this page.