Nyheter för år 2014

En interaktiv Stackenföreläsning av Stellan Lagerström, den 4:e december klockan 19 i en övningssal nära stackenlokalen. Medtag laptop och gärna telefon med gps.

Läs mer…

2014-11-20 Höstmöte

Välkommen till Stackens höstmote 2014, torsdagen den 20 november klockan 19:30 i Q24.

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens höstmöte 20 november 2014 i Q13.

1. Mötets öppnande

Stackens ordförande nsg förklarar mötet öppnat klockan 19:41

2. Val av mötesordförande

Mötet väljer nsg.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet finner sig vara stadgeenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet väljer haba och tom.

5. Val av mötessekreterare

Mötet väljer kaj.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner dagordningen.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar fanns närvarande och röstberättigade: tom, haba, nsg, abo, perixon, frost, bg, kaj, stellanl, medic, fabian, jbrann och Jonathan Jefford-Baker.

8. Val av styrelse

Valberedningens förslag: ordf nsg, vordf magda, kass stellanl, sekr kaj, ledamoter fabian, olof, frost, perixon.

Mötet väljer styrelse enligt valberedningens förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet fastställer att ordförande och kassör tecknar firman var för sig.

10. Val av revisorer

Valberedningen föreslår cameraman och blgl och mötet väljer dem.

11. Val av valberedning

Den sittande valberedningen föreslår nsg, magda, olof och fabian. Mötet väljer dessa.

12. Fastställande av årsavgift

Årsavgiften för 2015 fastställs till 215:- för de som har råd och 115:- för de som föredrar det. Första årets medlemskap för studenter är gratis. Om man blir medlem på höstterminen räknas även följande kalenderår som första året.

13. Fastställande av budget

+ medlemsavgifter   14000
- porto         2000
- finansiella kostnader 500
- möbler        6000
- hårdvara       15000
- evenemang       8000

Möbler är främst stolar. Hårdvara kan vara minne till servrar, arbetsstation(er) och skärmar till lokalen. Evenemang kan till exempel vara resa och/eller uppehälle för utsocknes föreläsare eller bara kaffe och kakor på evenemang. En rollup att ha på t ex kårens dag kan också vara bra.

Balans -17500 tas från fonderade medel.

14. Övriga frågor

stellanl informerar om att han håller stackenföreläsning / introduktionskurs i openstreetmap torsdag 4 December. Detta under rubrik "När verkligheten och kartan inte är överens".

I början av 2015 kommer en föresläning om DnsSEC att hållas.

15. Mötets avslutande

nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:50.

Läs mer…

Öppet hus har vi torsdag 9 oktober från klockan 15 och resten av kvällen. Vår datorhall kommer vara öppen. Vi kommer bjuda på dricka och tilltugg.

We will be holding an open house on Thursday, October 9, from 1500 and forwards. The server room will be open and there will be drinks and snacks.

Welcome/Välkommen!

Update: We are open, knock at the door and we will open for you.

Läs mer…

2014-08-25 Kårens dag

sv: Måndagen den 25:e augusti står Stacken på kårens dag, ni hittar oss på "Hyllan" i Nymble. Du kan läsa lite kort om oss under club, prata eller chatta med oss på forum, eller kom förbi oss och säg hej. Gå med oss? Lär mer här.

en: Stacken will be at Kårens Dag, Monday august 25th. You can find us at "Hyllan" in Nymble. You can read a short history about us at club, or chat with us at forum, or just show up in person and say hi. Join us? read more.

Läs mer…

2014-02-27 Vårmöte

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2014, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens vårmöte 2014, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan, sal Q24.

1. Mötets öppnande

Föreningens ordförande nsg förklarade mötet öppnat klockan 19:37.

2. Val av mötesordförande

Stående ordförande nsg föreslogs och valdes till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Sittande sekreterare kaj föreslogs och valdes till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst. Papperskallelse kom i tid.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes utan ändringar.

6. Val av justeringsmän

Hans Nordström och jj föreslogs och valdes till justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar fanns närvarande: nsg, kaj, magda, stellanl, tom, frost, haba, thordn, Hans Nordström, jj, Bastian Fredriksson.

Följande observatör fanns närvarande: Tom Johansson.

8. Verksamhetsberättelse

Vi var på kårens dag, stellanl hade med en androidstyrd bil och en occulus rift, vilket gjort vår monter populär. Vi hade ingen Stackenföreläsning under året. Kaffekannan till den gamla bryggaren gick sönder, så vi köpte en ny. Hyllor är införskaffade och monterade i lokalen. Lokalen är även försedd med universell laptopladdare.

Mailserverbyggandet gick framåt, nu är bara majordomolistor krav på brev och imapserver på imap, resten går på nya servern vingummi.

9. Balansräkning

Balansräkning 2013
Datorföreningen Stacken
2013-01-01  Perioden 2013-12-31
Tillgångar
Kontanta medel         1605.00  -1335.00    270.00
Postgiro           118556.19  13098.50  131654.69

Skulder
F.d. kassör (Magnus D)    -3055.00    0    -3055.00

Summa tillgångar / skulder  117106.19        128869.69

Resultat                        11763.50

 

Resultaträkning 2013
Datorföreningen Stacken

Inkomster
Medlemsavgifter   14201.00
Ränta PG         0.00
Donationer        0.00

Utgifter
Inköp        -1425.00
PG Avg        -453.00
Porto         -559.50

           11763.50

10. Revisionsberättelse

Härmed intygar undertecknade två revisorer att ha granskad Datorföreningen 
Stackens bokföring för räkenskapsåret 2013 samt behållning banken och 
kontantkassan och befunnit räkenskaperna har förts fullgod sätt.

Vi tillstyrkar härmed ansvarsfrihet för styrelsen.

Stockholm


DatumUndertecknas


Jan Lien                      Harald Barth

11. Ansvarsfrihet för 2013 års styrelse

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2013 års styrelse.

12. Övriga frågor

Blandat prat om mer saker att mäta / övervaka i datorhallen och en inkommande bladeserver.

13. Mötets avslutande

Mötesordföranden nsg förklarar mötet avslutat klockan 20:14.

`

------------------------------------  ------------------------------------
Hans Nordström, justeringsman     jj, justeringsman


------------------------------------
kaj, mötesordförande

Läs mer…