Kallelse till vårmöte 2023

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2023, torsdagen den 23:e februari klockan 19.30.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Frågan om dagordningens godkännande
 6. Val av justeringsmän
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Ansvarsfrihet för 2022 års styrelse
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Medlemsskap

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (såvida du inte är THS-studerandemedlem alternativt hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För THS-studerandemedlemmar är medlemsavgiften 0 kr, vänligen ha din kårlegitimation till hands för att styrka ditt medlemskap.

Medlemsavgiften är för närvarande 123 kr och betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@stacken.kth.se.

Datorföreningen Stackens styrelse, genom Rasmus Kaj.