Nyheter & Kalender

Kallelse till vårmöte

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2020, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i en sal i närheten av Stackenlokalen.

Läs mer…

2020-02-19

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2020, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i en sal i närheten av Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (såvida du inte är THS-studerandemedlem alternativt hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För THS-studerandemedlemmar är medlemsavgiften 0 kr, vänligen ta med din kårlegitimation för att styrka ditt medlemskap.

Medlemsavgiften är för närvarande 120 kr och betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@stacken.kth.se

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Frågan om dagordningens godkännande
 6. Val av justeringsmän
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Ansvarsfrihet för 2019 års styrelse
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Datorföreningen Stackens styrelse, genom Alexander Hjelm.

Protokoll från stackens höstmöte den 28 november 2019

Protokoll från höstmöte 28 november 2019

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, torsdag den 28 november 2019 klockan 19:30 på Kungliga Tekniska högskolan i en sal nära Stackenlokalen (Q22).

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat 19:54

2. Val av mötesordförande

Mötet valde nsg (Stefan Berggren) som mötesordförande

3. Frågan om mötet är stadgaenligt utlyst

Mötet finner att mötet är stadgaenligt utlyst

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Mötet valde medik (Olof Sjödin) och williamR (William Rågstad) till justeringsmän.

5. Val av mötessekreterare

Mötet valde alhjelm (Alexander Hjelm) till mötessekreterare

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet finner dagordningen godkänd

7. Tillkännagivande av röstlängd

Kassör stellanl (Stellan Lagerström) förklarade att alla närvarande är röstberättigade

Följande var närvarande vid mötet och var röstberättigade:

map
stellanl
nsg
kaj
katy
sib
perixon
tom
medik
alhjelm
fabian
Gordon Gidofalvy
William Rågstad
Simon Sondén
Simon Thor

8. Val av styrelse

Valberedningen förslår följande styrelse för 2020:

Ordförande: alhjelm
Vice ordförande: fabian
Kassör: stellanl
Sekreterare: kaj
Ledamöter: nsg, medik, williamR, frost

Mötet antog valberedningens förslag till styrelsen för 2020.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet valde ordförande Alexander Hjelm och kassör Stellan Lagerström separat till firmatecknare för 2020.

10. Val av revisorer

Mötet valde cameraman (Jan Lien) och tom (Tom Backman)

11. Val av valberedning

Mötet valde nsg, alhjelm, simson (Simon Sondén) till valberedningen 2020.

Mötet valde alhjelm till sammankallande i valberedningen 2020.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet beslutade att följande årsavgift ska gälla för 2020.

För THS-medlemmar: gratis För övriga medlemmar: 120 kr

13. Fastställande av budget

Följande budget föreslogs av mötet:

medlemsavgifter: +5000
finansiella kostnader: -800
hårdvara: -20000
evenemang: -8000
kylning: -20000

Balansen tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Mötet diskuterade status på nuvarande projekt och kommande event.

15. Mötets avslutande

Mötet förklarades avslutat 20:36

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 28 november 2019 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet, stödmedlemmar har inte har rösträtt. Avgiften för THS-studerandemedlemmar är gratis, för övriga 119 kr.

Känner du att du inte är aktiv och vill stödja Stacken? Som stödmedlem behåller du såväl konton som åtkomst till lokalen men du avsäger dig din rösträtt. Detta hjälper Stacken, (mer info om stödmedlemskap).

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Datorföreningen Stackens styrelse

2019-10-24 Embedded Deathmatch

Arduino - Raspberry Pi - ESP8266

Stackenföreläsning torsdag 7 november 14 november någon vecka klockan 19:30, i ett rum nära Stackenlokalen.

Uppdatering Pga sjukdom framflyttas föreläsningen till en kommande torsdagkväll. Vi i Stacken hoppas att du kan närvara vid detta tillfälle och beklagar det inträffade.

Vill du mäta eller styra någonting? En översikt över tre enkla och billiga sätt att komma igång med inbäddade system; hårdvara och mjukvara.

Förkunskaper: Det underlättar om du kan något programspråk och vet (på ett ungefär) vad en Volt är.

Av Stellan Lagerström, som har studerat Elektroteknik på KTH en gång i tiden, och har använt alla tre systemen professionellt (och några andra).

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2024 gå hit.