Nyheter & Kalender

Kallelse till höstmöte

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 26 november 2020 kl. 19.30. Eventet kommer äga rum online på grund av rådande rekommendationer runt covid-19. Vi kommer att lägga upp en möteslänk på vår hemsida när det börjar närma sig. Håll utkik på https://www.stacken.kth.se/

Läs mer…

2020-11-05

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 26 november 2020 kl. 19.30. Eventet kommer äga rum online på grund av rådande rekommendationer runt covid-19. Vi kommer att lägga upp en möteslänk på vår hemsida när det börjar närma sig. Håll utkik på https://www.stacken.kth.se/

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet, stödmedlemmar har inte har rösträtt. Avgiften för THS-studerandemedlemmar är gratis, för övriga 120 kr.

Känner du att du inte är aktiv och vill stödja Stacken? Som stödmedlem behåller du såväl konton som åtkomst till lokalen men du avsäger dig din rösträtt. Detta hjälper Stacken, för mer information, se https://www.stacken.kth.se/member/support.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

// Alexander Hjelm, Ordförande

2020-02-27 Vårmöte 2020

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2020, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i Q24, en sal i närheten av Stackenlokalen.

1. Mötets öppnande

Ahljelm stänger dörren och förklarar mötet öppnat klockan 19:45.

2. Val av mötesordförande

Stackens ordförande Ahljelm väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Stacken sekreterare Kaj väljs till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet finner sig vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner sin dagordning enligt kallelse, med övrig punkt w3#25.

6. Val av justeringsmän

Mötet väljer haba och dotch som justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar befinns närvarande och röstberättigade: ahljelm, stellanl, kaj, nsg, frost, fabian, sib, dotch, haba, blgl, tom, perixon, bg, poa.

8. Verksamhetsberättelse

2019 höll vi stackenföreläsningar om Rust, LoRa, Godot, och AMPRNet. Dessutom "introföreläsningar", en ny serie av mer grundläggande Stackenföreläsningar där vi lärde ut python, java, och git. Vi fick även ovanligt många nya medlemmar som faktiskt dök upp i lokalen under hösten.

Vi har jobbat vidare med fingerweb och matrix.

39. Balansräkning

2019-01-01 Perioden 2019-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 5 039,00 714,00 5 753,00
Postgiro 125 884,55 3 321,00 129 205,55
Skulder
nsg, Porto höstmöteskallelse -501,91 0,00 -501,91
Summa tillgångar/skulder 130 421,64 134 456,64
Resultat 4035,00

10. Revisionsberättelse

Härmed intygas att Jan Lien, såsom revisor för Datorföreningen Stacken, har granskat och undersökt kassörens uppgifter, och jag har funit att det inte finns skäl att anmärka på kassörens sammanställning. Därtill rekommenderar jag, såsom revisor, att föreningens vårmöt tillstyrker ansvarsfrihet för kassören och styrelsen.

-- 2020-02-27, Jan Lien

11. Ansvarsfrihet för 2019 års styrelse

Mötet beviljar ansvarsfrihet för 2019 års styrelse.

12. Övriga frågor

w3#25

Stacken bjuder in till designtävling, för webbsidan och för logotyp / grafisk profil / etc för föreningen. https://github.com/stacken/w3/issues/25.

Tårta

Mötet konstaterar att tårta är gott.

13. Mötets avslutande

Ahljelm förklarar mötet avslutat klockan 20:18Mötessekreterare kajjusterat, haba, dotch

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2022 gå hit.