Nyheter & Kalender

Kallelse till vårmöte 2021

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2021, torsdagen den 25:e februari klockan 19.30. Vårmötet kommer att äga rum online på grund av rådande rekommendationer runt covid-19.

Läs mer…

2021-02-11

Härmed kallas Stackens medlemmar till Stackens vårmöte 2021, torsdagen den 25:e februari klockan 19.30. Vårmötet kommer att äga rum online på grund av rådande rekommendationer runt covid-19.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (såvida du inte är THS-studerandemedlem alternativt hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan vårmötet) har du rätt att rösta på vårmötet. För THS-studerandemedlemmar är medlemsavgiften 0 kr, vänligen ha din kårlegitimation till hands för att styrka ditt medlemskap.

Medlemsavgiften är för närvarande 121 kr och betalas till PG 433 01 15-9, Datorföreningen Stacken. Glöm inte att ange namn och username - samtligas, om du betalar för flera personer. Eventuella frågor kan ställas till styrelsen@stacken.kth.se.

Förslag till dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
 5. Frågan om dagordningens godkännande
 6. Val av justeringsmän
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Ansvarsfrihet för 2020 års styrelse
 12. Övriga frågor
 13. Mötets avslutande

Datorföreningen Stackens styrelse, genom Alexander Hjelm.

2020-11-26 Höstmöte 2020

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens höstmöte, torsdag 26 november 2020 kl. 19.30.

1. Mötets öppnande

Alexander Hjelm förklarar mötet öppnat klockan 19:44.

2. Val av mötesordförande

Alexander Hjelm väljs till mötesordförande.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet anser sig stadgeenligt utlyst. Att ha mötet online bör inte vara något problem. Alla närvarande känner igen varandra i bild och ljud, så inget problem med röstlängden.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

tom + haba

5. Val av mötessekreterare

kaj

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet finner dagordningen godkänd.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Närvarande medlemmar med rösträtt: Tom, nsg, dicander, frost, alhjelm, katy, stellan, cameraman, medik, fabian.

stödmedlemmar: cameraman, perixon, haba.

8. Val av styrelse

Valberedningens förslag:

Ordf: alhjelm
Vordf: fabian
Kassör: stellanl
Sekr: Rasmus kaj
Ledamöter: Stefan nsg, Olof medik, William wragstad, Martin frost

Dvs ingen förändring sedan 2020.

Mötet väljer styrelse enligt förslaget.

9. Fastställande av firmatecknare

Ordförande Alexander Hjelm och kassör Stellan Lagerström tecknar föreningens firma var för sig.

10. Val av revisorer

Tom Backman (tom) och Jan Lien (cameraman) väljs till revisorer.

11. Val av valberedning

Mötet väljer medik, alhjelm, fabian och nsg, med medik som sammankallande, till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Mötet fastställer årsavgiften till 121 kronor till medlemmar (inkl stödmedlemmar), ellr gratis för medlemmar som är studerandemedlemmar i THS.

13. Fastställande av budget

Följande budget föreslogs av mötet:

medlemsavgifter:    +5000 SEK
finansiella kostnader: -800 SEK
hårdvara:       -20000 SEK
evenemang:       -2000 SEK
kylning:       -30000 SEK

Posten "kylning" syftar på att få våran nödkyla i datorhallen reparerad.

Balansen tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Nsg yttrar glädje över att jitsi funkade att hålla mötet över.

Dicander tipsar om Chaos Computer Club Conferense som hålls online 27 - 30 december.

Nsg berättar om https://finger.stacken.kth.se/ . Systemet är inte klart, men man kan se sina uppgifter i medlemsregistret och hantera konto för matrix, nextcloud och epost. Koden finns på github och pull requests är välkomna.

15. Mötets avslutande

Alexander Hjelm förklarar mötet avslutat klockan 20:59.

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 26 november 2020 kl. 19.30. Eventet kommer äga rum online på grund av rådande rekommendationer runt covid-19. Vi kommer att lägga upp en möteslänk på vår hemsida när det börjar närma sig. Håll utkik på https://www.stacken.kth.se/

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet, stödmedlemmar har inte har rösträtt. Avgiften för THS-studerandemedlemmar är gratis, för övriga 120 kr.

Känner du att du inte är aktiv och vill stödja Stacken? Som stödmedlem behåller du såväl konton som åtkomst till lokalen men du avsäger dig din rösträtt. Detta hjälper Stacken, för mer information, se https://www.stacken.kth.se/member/support.

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

// Alexander Hjelm, Ordförande

2020-02-27 Vårmöte 2020

Protokoll fört vid Stackens vårmöte 2020, torsdagen den 27:e februari klockan 19.30 på Kungliga Tekniska Högskolan i Q24, en sal i närheten av Stackenlokalen.

1. Mötets öppnande

Ahljelm stänger dörren och förklarar mötet öppnat klockan 19:45.

2. Val av mötesordförande

Stackens ordförande Ahljelm väljs till mötesordförande.

3. Val av mötessekreterare

Stacken sekreterare Kaj väljs till mötessekreterare.

4. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet finner sig vara stadgeenligt utlyst.

5. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkänner sin dagordning enligt kallelse, med övrig punkt w3#25.

6. Val av justeringsmän

Mötet väljer haba och dotch som justeringsmän.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Följande medlemmar befinns närvarande och röstberättigade: ahljelm, stellanl, kaj, nsg, frost, fabian, sib, dotch, haba, blgl, tom, perixon, bg, poa.

8. Verksamhetsberättelse

2019 höll vi stackenföreläsningar om Rust, LoRa, Godot, och AMPRNet. Dessutom "introföreläsningar", en ny serie av mer grundläggande Stackenföreläsningar där vi lärde ut python, java, och git. Vi fick även ovanligt många nya medlemmar som faktiskt dök upp i lokalen under hösten.

Vi har jobbat vidare med fingerweb och matrix.

39. Balansräkning

2019-01-01 Perioden 2019-12-31
Tillgångar
Kontanta medel 5 039,00 714,00 5 753,00
Postgiro 125 884,55 3 321,00 129 205,55
Skulder
nsg, Porto höstmöteskallelse -501,91 0,00 -501,91
Summa tillgångar/skulder 130 421,64 134 456,64
Resultat 4035,00

10. Revisionsberättelse

Härmed intygas att Jan Lien, såsom revisor för Datorföreningen Stacken, har granskat och undersökt kassörens uppgifter, och jag har funit att det inte finns skäl att anmärka på kassörens sammanställning. Därtill rekommenderar jag, såsom revisor, att föreningens vårmöt tillstyrker ansvarsfrihet för kassören och styrelsen.

-- 2020-02-27, Jan Lien

11. Ansvarsfrihet för 2019 års styrelse

Mötet beviljar ansvarsfrihet för 2019 års styrelse.

12. Övriga frågor

w3#25

Stacken bjuder in till designtävling, för webbsidan och för logotyp / grafisk profil / etc för föreningen. https://github.com/stacken/w3/issues/25.

Tårta

Mötet konstaterar att tårta är gott.

13. Mötets avslutande

Ahljelm förklarar mötet avslutat klockan 20:18Mötessekreterare kajjusterat, haba, dotch

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2023 gå hit.