Nyheter & Kalender

Kårens dag

Onsdag 24 augusti är kårens dag! Har du något kul att visa de nyantagna för att värva medlemmar? Prata med styrelsen! Är du nyantagen? Vi ses!

2022-08-04

2022-08-04 Kårens dag

Onsdag 24 augusti är kårens dag! Har du något kul att visa de nyantagna för att värva medlemmar? Prata med styrelsen! Är du nyantagen? Vi ses!

Protokoll fört vid Datorföreningen Stackens ordinarie höstmöte, 25 november 2021 i sal Q24, KTH Campus.

1. Mötets öppnande

Föreingens ordförade 19:35

2. Val av mötesordförande

Stående Alexander Hjelm föreslogs och valdes.

3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst

Mötet fann sig vara stadgenligt utlyst.

4. Val av justeringsmän tillika rösträknare

Tom Backman och Björn Grönvall erbjöd sig frivilligt och mötet valde dem.

5. Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj föreslogs och valdes.

6. Frågan om dagordningens godkännande

Mötet godkände dagordningen enligt kallelse.

7. Tillkännagivande av röstlängd

Elva mer eller mindre närvarande personer:

tom, nsg, map, dicander, perixon, bg, alhjelm, katy, kaj, stellanl, fabian

8. Val av styrelse

Alexander Hjelm visade, efter lite betänketid, valberedningens förslag:

 • Ordförade Marcus Dicander
 • Vice ordförande: Alexander Hjelm
 • Kassör: Stellan Lagerström
 • Sekreterare: Rasmus Kaj
 • Ledamot: Fabian Ström
 • Ledamot: Martin Frost

Mötet valde styrelse för 2022 enligt ovanstående förslag.

9. Fastställande av firmatecknare

Mötet beslutade att ordförande och kassör tecknar firman var för sig.

10. Val av revisorer

Tom Backman och Jan Lien har kandiderat och mötet valde dem.

11. Val av valberedning

Mötet valde Alexander Hjelm, Nsg och Fabian (sammankallande) till valberedning.

12. Fastställande av årsavgift

Kassören föreslår 0 kronor för studerandemedlemmar i THS och 122 kronor för övriga. Mötet fastställde detta.

13. Fastställande av budget

Följande budget föreslogs av mötet:

medlemsavgifter:    +5000 SEK
finansiella kostnader: -1000 SEK
hårdvara:       -10000 SEK
kylning:        -30000 SEK
evenemang:       -2000 SEK

Posten "kylning" syftar på att få våran nödkyla i datorhallen reparerad.

Underkottet tas från fonderade medel.

Mötet fastställde budgeten enligt förslaget.

14. Övriga frågor

Alhjelm lämnar ordet fritt.

Stacken har en youtubekanal med fyra prenumranter. Tom föreslår att vi ska försöka dubbla det till näta år.

Stellan tänker hålla sin föreläsing om microcontrollers etc i början av nästa år. Fler Stackenföreläsningar efterlyses.

15. Mötets avslutande

Alexander Hjelm förklarar mötet avslutat klockan 20:26.

 

Rasmus Kaj, Mötessekreterare

 

Tom Backman, Justeringsman

 

Björn Grönvall, Justeringsman

Härmed kallas du som är medlem i Datorföreningen Stacken till höstmöte, torsdag 25 november 2021 kl. 19.30 i en sal nära Stackenlokalen.

Var god betala din medlemsavgift om den inte redan är inbetald (eller du är hedersmedlem). Om du betalar den i tid (inkommen innan höstmötet) har du rätt att rösta på mötet, stödmedlemmar har inte har rösträtt. Avgiften för THS-studerandemedlemmar är gratis, för övriga 121 kr.

Känner du att du inte är aktiv och vill stödja Stacken? Som stödmedlem behåller du såväl konton som åtkomst till lokalen men du avsäger dig din rösträtt. Detta hjälper Stacken, (mer info om stödmedlemskap).

Förslag till dagordning:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
 4. Val av justeringsmän tillika rösträknare
 5. Val av mötessekreterare
 6. Frågan om dagordningens godkännande
 7. Tillkännagivande av röstlängd
 8. Val av styrelse
 9. Fastställande av firmatecknare
 10. Val av revisorer
 11. Val av valberedning
 12. Fastställande av årsavgift
 13. Fastställande av budget
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutande

Datorföreningen Stackens styrelse

2021-02-25 Vårmöte 2021

Protokoll fört vid datorföreningen Stackens vårmöte 2021.

Mötets öppnande

Alexander Hjelm förklarar mötet öppnat klockan 19.51.

Val av mötesordförande

Alexander Hjelm valdes till mötesordförande.

Val av mötessekreterare

Rasmus Kaj valdes till mötessekreterare.

Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Mötet fann sig vara stadgeenligt utlyst.

Frågan om dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

Val av justeringsmän

Stellan och Dicander valdes till justeringsmän tillika rösträknare.

Tillkännagivande av röstlängd

alhjelm cameraman dicander fabian kaj katy nsg perixon stellanl te tom

thordn bonzo

Verksamhetsberättelse

På grund av pandemi har stackens verksamhet under året varit ganska minimal. Vi har utvecklat fingerweb en del. KTH har bytt nycklar i datorhallen åt oss. Föreningen har numera en konferenstelefon / ljudpuck som finns i lokalen.

Balansräkning

Revisionsberättelse

Tom Backman och Jan Lien.

Ansvarsfrihet för 2020 års styrelse

Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2020 års styrelse.

Övriga frågor

Historika avdelningen i form av emulator. MiSTer emulerar en massa gammal hårdvara i FPGA. Skulle kunna vara ett kul projekt att faktiskt programmera "på gammal hårdvara", när pandemin tillåter oss att börja med stackenkvällar igen.

Fysika träffar igen? Förhoppningsvis efter sommaren.

Mötets avslutande

Ordförade Alexander Hjelm förklarar mötet avslutat klockan 20:24.

Denna sida visar bara de fyra senaste nyheterna, för att se alla nyheter för 2023 gå hit.